הסכם למכירת דירת מגורים

[the_ad_placement id="before-content"]

 

חוזה  לרכישת  דירה
שנערך ונחתם בתל-אביב בום ____ לחודש _______ שנה _______ב י ן:     1.  ________, ת.ז. ______

              2.  ________,  ת.ז. ______          שניהם ביחד וכל אחד לחוד                    

                               להלן:    "המוכרים" מצד אחד

ל ב י ן:   1.  ________, ת.ז. _______

        מרח'

2._________,   ת.ז. ______

             מרח'             שניהם ביחד וכל אחד לחוד    להלן:    "הקונים"         מצד שני


ה  ו א י ל:     והמוכרים הינם הבעלים הרשומים והמחזיקים של דירת מגורים בקומה ___ והידועה כחלקה ___ בגוש ____ והנמצאת ברח' ___________, והרשומה בלשכת רישום מקרקעין, ע"פ נסח שהעתקו מצ"ב (להלן: "הדירה") ;
ו ה ו א י ל: והקונים מעוניינים ומסכימים לרכוש את כל זכויות המוכרים בדירה הכל עפ"י ובהתאם להוראות הסכם זה ;
ו ה ו א י ל: והמוכרים מעוניינים ומסכימים למכור לקונים את הדירה וכל זכויותיהם בה, הכל עפ"י ובהתאם להוראות הסכם זה דלהלן;
ו ה ו א י ל: וזכויות המוכרים בדירה נקיות מכל שיעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות צד ג', והמוכרים לא העניקו כל זכות קודמת בנכס לצד שלישי כלשהו בדירה;
ולפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: -
1. המבוא להסכם זה על ההצהרות הכללות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. א.  המוכרים מצהירים כי הינם הבעלים של הדירה וכי הדירה וכל זכויותיהם בה נקיים מכל שעבוד, עיקול, חוב, צווי הריסה וזכות צד ג' כלשהו.ב. המוכרים מתחייבים בזאת כי בעת מסירת החזקה בדירה, הדירה תישאר נקיה מכל שיעבוד, עיקול, חוב וזכות צד ג', למעט שיעבוד שמקורו בקונים עד להעברת הזכויות בדירה משם המוכרים לשם הקונים בלשכת רשום מקרקעין.3. המוכרים מסכימים ומתחייבים בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונים ע,פ הסכם זה למכור ולמסור לקונים את כל זכויותיהם בדירה כאשר היא חופשיה ונקיה מכל שעבוד, עיקול, חוב וזכויות צד ג' כלשהו והקונים מסכימים בזאת לרכוש מהמוכרים את כל זכויותיהם בדירה הכל בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.4. א.  המוכרים מתחייבים בזאת למסור לקונים את החזקה בדירה כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ, למעט מחוברים של קבע, עד ליום _____ בכפוף לאמור להלן, ובתנאי כי הקונים שילמו למוכרים ואו לנאמן את כל התשלומים כאמור בסע' 8 להסכם ועמדו בכל התחייבויותיהם ע,פ הסכם זה (להלן: "תאריך המסירה).ב. למרות האמור לעיל, יהיו הקונים רשאים להקדים את מועד קבלת החזקה כנגד תשלום יתרת התמורה.5. הקונים מצהירים בזאת כי ראו ובדקו את הדירה ואת מצבה וכן בדקו את הדירה ומיקומה מכל היבטיה התיכנוניים, והמשפטיים וכי מצאו אותה מתאימה למטרתם ולשביעות רצונם, וכי הם מוותרים בזאת על כל תביעה, ברירה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג כלשהו ביחס למצב הדירה והזכויות המשפטיות המתייחסים לדירה, בכפוף לנכונות הצהרות המוכרים כי למיטב ידיעתם אין פגם נסתר בדירה.6. המוכרים מתחייבים כלפי הקונים כדלקמן :א. לרשום ולהעביר את הדירה על שם הקונים בלשכת רישום מקרקעין, בכפוף לקבלת מלוא התמורה, אולם במתן יפויי כח בלתי חוזר, אישור עיריה בתוקף 30 יום לאחר מועד המסירה המיועד ללשכת רשום מקרקעין, אישור מס שבח ומכירה – פטור, ושטרי מכר חתומים ומאומתים כדין, יצאו המוכרים ידי חובת הרישום.

ובכפוף לכך שלא תהא כל מניעה ו/או הגבלה התלויה במוכרים לביצוע הרשום האמור בלשכת רשום המקרקעין, התעוררה מניעה ו/או הגבלה כאמור, מתחייבים המוכרים להסירה על חשבונם מיד לפי דרישה.ב. לשלם את המיסים, האגרות ארנונה חשמל, מים וועד בית אשר חלים – אם חלים ו/או יחולו עד לתאריך המסירה, ולהמציא עד למועד החזקה אישורים כל התשלומים המנויים לעיל שולמו על ידם.ג. לשלם את תשלומי מס שבח ומס מכירה – אם יחולו – במועד דרישתם.ד. להשיג את אישור עירית ____ המיועד ללשכת רשום מקרקעין לצורך הרישום בלשכת רישום מקרקעין בכפוף לכך כי הקונים ישלמו את מיסי העיריה ארנונה ומיום מיום מסירת החזקה.

היטל השבחה בגין תכניות שהופקדו למתן תוקף עד יום חתימת ההסכם יחולו על המוכרים ומיום זה ואילך על הקונים.ה. לחתום על המסמכים הדרושים להעברת מונה החשמל והגז על שם הקונים, ובתנאי כי הקונים יישאו בתשלום הפיקדון.ו. לחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך הרישום בלשכת רישום מקרקעין, כפוף לביצוע התחייבות הקונים ע"פ הסכם זה.
7. הקונים מתחייבים כלפי המוכרים בכפוף לקיום התחייבויות המוכרים ע"פ הסכם זה כדלקמן :א. לשלם את כל התמורה בגין הדירה במועדים הנקובים בהסכם זה.ב. לקבל ולקנות את הדירה והחזקה בה בתנאים המפורטים בהסכם זה.ג. לשלם את כל התשלומים הנקובים בסע' 6 ב' להסכם מתאריך המסירה ואילך.ד. לשלם את מס הרכישה החל על הדירה מועדו החוקי.ה. לשאת באגרות רשום הדירה על שם הקונים בלשכת רישום מקרקעין.
8. א.  תמורת כל התחייבויות המוכרים ע"פ הסכם זה והעברת זכויות המוכרים בדירה ובכפוף לקיום התחייבויות המוכרים, מתחייבים הקונים לשלם למוכרים את הסך השווה ל- ________ (______________ אלף דולר ארה"ב) בשווים בשקלים חדשים, ובהמחאות בנקאיות, אשר ישולם במועדים כדלקמן :1)   סך השווה בשקלים ל- _______ $ (____________ אלף דולר ארה"ב) ישולם במעמד חתימת הצדדים על הסכם זה וחתימת הצדדים על הסכם זה יהווה אישור על התשלום הנ"ל.2)   היתרה בסך השווה בשקלים ל- _______ $ (___________ אלף דולר ארה"ב), ישולם עד ולא יאוחר מיום ________, במעמד וכנגד מסירת החזקה בדירה  וכנגד המצאת אישור מס שבח ומכירה, אישור עיריה להעברה, שטרי מכר חתומים ע"י המוכרים וייפוי כח בלתי חוזר.ב. הסכום הנקוב בסע' 8 א' לעיל, ישולם בשקלים חדשים לפי ערכו של השער היציג של הדולר ארה"ב שפורסם ע"י בנק ישראל והידוע בעת התשלום בפועל, בתנאי כי לא יפחת מהשער היציג שיתפרסם במועד חתימת הצדדים על ההסכם ובתנאי נוסף כי ישולם עד השעה 11:00 בבקר, ובימים בהם מתנהל מסחר במט"ח בבנקים המסחריים, תשלום ישולם לאחר השעה 11:00 יחושב לפי השער היציג הראשון שיתפרסם יום לאחר מכן.ג. למרות האמור בסע' 8 א' לעיל, יהיו הקונים רשאים להקדים תשלומים ולשלם חלקי תשלומים ובלבד שנתנו למוכרים הודעה של 48 שעות מראש.

 

9. א.  במעמד חתימת הצדדים על הסכם זה יחתמו המוכרים והקונים על יפויי כח בלתי חוזר המייפה את כוחה של ________ לחתום בשמם ו/או במקומם של המוכרים על כל המסמכים הדרושים לצורך רישום הדירה ע"ש הקונים לאחר תשלום יתרת התמורה או הפקדתה.ב. מוסכם בין הצדדים כי הקונים יהיו זכאים לממן את הרכישה באמצעות הלוואה מבנק למשכנתאות. המוכרים מצידם מתחייבים לשתף פעולה עם הקונים ולחתום על המסמכים והטפסים שיידרשו לרבות רישום הערה/ות אזהרה, ובתנאי כי כל כספי המשכנתא יועברו ישירות למוכרים.ג. הקונים יחתמו במעמד חתימת הסכם זה על יפוי כח בלתי חוזר לטובת _________, המסמיך אותה, בין היתר, לבטל כל הערת אזהרה ו/או משכון שירשם לטובת הקונים על פי הסכם זה. לאחר שהקונים הפרו הפרה יסודית את ההסכם ונתנו להם ארכה של 7 ימים לתיקון ההפרה והם לא עשו כן. ____ תעשה שימוש ביפוי הכח אם הערת האזהרה לא תבוטל ע"י הקונים תוך 14 ימים מעת קבלת הודעת הביטול, מחיקת הערת האזהרה תעשה לא לפני השבת כל הכספים ששולמו למוכרים בניכוי הפיצוי המוסכם.10. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי צד אשר ישלם תשלום כלשהו החל על פי תנאי הסכם זה על הצד השני, יהיה הצד המשלם זכאי לקבלו מן הצד החייב תוך 7 ימים מקבלת דרישה ראשונה, כשהסכום ששולם צמוד למדד המחירים לצרכן מיום התשלום ועד לפירעון בפועל.11. א.  סעיפים 2, 3, 4, 7, 8 ו- 9 להסכם מהווים תנאים עיקריים והפרתם תהווה הפרה יסודית, וצד שיפרה הפרה יסודית את ההסכם ישלם לצד המקיים כתוצאה מהפרה או אי קיום ההסכם את כל הנזקים אשר גרמו להם. הצדדים קבועים ומעריכים את הנזקים שייגרמו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של ______ $ (__________ אלף דולר ארה"ב), בערכם בשקלים חדשים עפ"י השער היציג שיתפרסם ע"י בנק ישראל בעת התשלום בפועל וזאת ללא כל צורך בהוכחת הנזק.ב. הוראות סעיף 11 א' לעיל, אינן גורעות מזכויותיהם של הצדדים לקבלת כל סעד אחר, לרבות פיצוי בגין נזקים ממשיים אם יעלו על הסכום הנ"ל ולרבות ביצועו בעין של הסכם זה.ג. איחור של 5 ימים במועדים הנקובים בהסכם זה לא יהווה הפרה.12. המוכרים והקונים מתחייבים לחתום על כל המסמכים והניירות הדרושים לצורך רישום הזכויות בדירה על שם הקונים, כמו כן מתחייבים הצדדים להופיע בפני כל אדם, עו"ד, לשכת רישום המקרקעין או כל גוף ציבורי אחר אשר ההופעה בפניהם דרושה לצורך ביצוע הסכם זה ולעשות את כל הדרוש לשם רישום הזכויות בדירה על שם הקונים.13. הקונים מתחייבים להעביר על שמם ועל חשבונם את מונה החשמל, המים והגז, והמוכרים מתחייבים לחתום על כל מסמך ולהגיש כל בקשה שידרשו ע"י הקונים להעברת זכויותיהם לאספקת מים, חשמל וגז לדירה, בכפוף לקבלת הסכומים אשר המוכרים היו זכאים לקבל מהגופים הנ"ל כהחזר פיקדון.14. כל הודעה שמשלוחה דרוש על פי כל דין, אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב כמתקבלת ע"פ הכתובות המפורטות לעיל 7 ימים מעת מסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:-

___________________ ____________________

     ה מ ו כ ר י ם ה ק ו נ י םהבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.