הסכם למתן שירותי מרצה והדרכה כקבלן עצמאי

הסכם להעסקת מרצה/מדריך כקבלן-עצמאי

בין:

_______________ בע"מ, ח.פ. _________

מרחוב ______________

להלן: "המזמינה"

 

לבין:

שם המרצה: _______________

מס' עוסק מורשה :_______________

כתובת מגורים: _____________

טלפון: ______________

מייל: _____________

להלן: "המרצה"

 

תנאי ההתקשרות:

  1. ההתקשרות

1.1 המרצה יספק למזמינה כקבלן משנה עצמאי שירותי הדרכה בתחום ______________ ללקוחות של המזמינה על פי הזמנות שיקבל מהמזמינה מעת לעת. שירותי המרצה יינתנו לקרוס שלם או להרצאות בודדות – כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.

1.2 ידוע למרצה כי אין בהתקשרות בהסכם זה כדי לחייב את המזמינה להזמין מהמרצה הרצאות/הדרכות בהיקף מסויים או בכלל.

2 . תקופת ההסכם

הסכם זה תקף החל מיום __________ או החל ממועד חתימתו, המאוחר מביניהם, ועד למועד סיום ההסכם על ידי מי מהצדדים בהודעה בת 14 יום מראש ובכתב.

  1. התמורה

3.1. המזמינה תשלם למרצה תמורה בגין שירותי הרצאה והדרכה בסך _______ ₪ לשעה (בצירוף מע"מ) ולא יותר מהיקף השעות אשר הופיעו בטופס הדיווח של המרצה שאושר על ידי המזמינה, ובנוסף החזר הוצאות עבור נסיעות, וזו התמורה המלאה לה יהיה זכאי המרצה.

3.2 המרצה מתחייב לדווח , באופן שוטף , מדי חודש בחודשי, וזאת עד ל- 20 לכל חודש עוקב , על שעות הביצוע בפועל בחודש מסוים בדו"ח .  מובהר כי על המרצה לדאוג לדווח על ביצוע בפועל על כל חודש בנפרד וזאת תוך 20 יום , לכל היותר , מתום כל חודש . המרצה מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה לא תוכל להעביר לו את התשלום , אלא רק לאחר קבלת הדיווח החתום והמאושר.

3.3 המרצה מצהיר ומסכים כי תשלום התמורה שתגיע לו מאת מזמינה והחזר ההוצאות כאמור יהוו תמורה מלאה סופית ומוחלטת עבור השירותים.

  1. מיסים ותשלומי חובה

4.1 המרצה מתחייב לשאת באחריות לתשלום כל מס ו/או היטל, לרבות תשלומי ביטוח לאומי, ע"פ כל דין.

4.2 המרצה מצהיר כי ידוע לו על קיומן של הוראות צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשלייב- 1972 . לפיכך , יחשב המרצה לעניין חוק הביטוח הלאומי, ולעניין חוק זה בלבד כעובד, והמזמינה תהיה חייבת לשלם תשלומי מעביד למוסד לביטוח לאומי ולנכות מהתמורה המגיעה למרצה בגין שירותיו את חלק העובד בתשלומים.

4.3 המרצה מתחייב לשפות את המזמינה על כל דרישה ו/או טענה ו/או צו ו/או הוראה של כל רשות מרשויות המדינה בגין תשלומי מס כל שהם העולים על התשלומים שנוכו על ידי המזמינה כאמור.

  1. יחסי הצדדים

5.1 מוסכם ומוצהר כי המרצה יפעל במסגרת המזמינה, כקבלן עצמאי , ולא יתקיימו בינו לבין המזמינה או מי מלקוחותיה יחסי עובד-מעביד או שליחות בכל אופן שהוא. המרצה לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה שעובד זכאי להם מאת מעבידו על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי , צו הרחבה או חוזה אישי או מכח מקור אחר כלשהו , וכי התמורה וזכויותיו של המרצה לפי הסכם זה מבוססות על ההנחה הנ"ל.

5.2 המרצה מצהיר כי לשם מתן השירות למזמינה הוא עושה שימוש בציוד, אמצעים וכלים שבבעלותו, וכל צרכיו לצורך מתן שירותו למזמינה הינם בבעלותו הקניינית ו/או בחזקתו והוא לא קיבל אותם ממזמינה.

5.3 באם חרף האמור לעיל ייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או כל גוף משפטי ו/או מעין משפטי , לרבות בורר ו/או רשות כלשהי , כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המרצה לבין המזמינה ו/או מי מלקוחותיה, וכי מגיעים למרצה כספים ו/או זכויות מעבר לאלו שניתנו לו, מוסכם בזה בין המרצה לבין המזמינה , כי התמורה ששולמה למרצה עפ"י הסכם זה הינה גבוהה ב- 40% מן התמורה שהיה ראוי לה אילולא התבססה המזמינה על המוצהר והמוסכם לעיל , והמרצה מצהיר כי התמורה אותה מקבל המרצה מאת המזמינה הינה תמורה גבוהה באופן משמעותי מן התמורה לה היה ראוי בתוספת הפרשות סוציאליות , אילולא היה קבלן עצמאי , והמרצה מתחייב להחזיר למזמינה 40% מכלל הסכומים ששולמו לו בפועל.

5.4 המרצה מתחייב לשפות את המזמינה בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מהצורך בהתדיינות לרבות שכר טרחת עו"ד. המזמינה תהיה זכאית לקזז מכל סכים שיגיע למרצה ממנה את הסכום שיהיה עליו להשיב לה ו/או לשפותה , כאמור לעיל.

  1. הדין החל וסמכות שיפוט

הסכם זה כפוף לדין ישראלי ולסמכות שיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב. על אף האמור לעיל, תהיה המזמינה רשאית לצרף את המרצה להליכים משפטיים אשר יתנהלו בינה לבין מי מלקוחותיה בבית משפט מוסמך בכל מקום שיפוט אחר.

 

_________________                                                  _________________

תאריך                                                                           חתימת המרצה

לחץ כאן להורדת ההסכם

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.