הסכם למתן שירותי ניקיון

הסכם למתן שירותים

 

 

שנערך ונחתם ביום _______________

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי משרד הרווחה

שיקרא להלן: המשרד

מצד אחד

 

לבין:

 

                               שם: __________________________________________________

 

                               כתובת:      ____________________________________________

 

                               מס' רישום (עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות):         ______________

 

                               אצל רשם:   ____________________________________________

                                                       שיקרא להלן: נותן השירותים

 

מצד שני

 

מבוא

 

הואיל:    והמשרד פרסם מכרז פומבי מס' 110/2012 - מתן שירותי ניקיון ושירותי סבלות במשרדים הראשיים של המשרד בירושלים: הקריה, תלפיות ויחידותיו ויחידה קטנה בתל אביב כמפורט במפרט המכרז על נספחיו המצ"ב כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "המכרז");

 

והואיל:       ונותן השירותים הציע לספק למשרד את השירותים המפורטים במכרז ובהצעת נותן השירותים 

                     על נספחיה המצ"ב כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "ההצעה"). 

 

                    ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של 

                     המשרד והתחייב לפעול וליתן את  השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, ולהצעה .

 

והואיל:        והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, 

                     בהצעה  ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז ובהצעה;

 

והואיל:          והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין 

                     המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמי התקשרות 

                     במסגרת יחסי עובד מעביד;

 

 

 

 

 

 

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

1.  מבוא נספחים וכותרות

     1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

     1.2. הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מסמך התנאים הכללים 

            להסכם  למתן שירותים למשרד הרווחה והשירותים החברתיים (מהדורה 6/07) (להלן:

            מסמך התנאים הכלליים) יחשב כנספח להסכם זה בין אם צורף אליו ובין אם לאו.

            בחתימתו על הסכם זה מאשר נותן השירותים כי הוא מכיר את מסמך התנאים הכלליים,

            וכי חתימתו על הסכם זה מהווה חתימה על מסמך התנאים הכלליים.

 

     1.3. כותרות סעיפי הסכם זה על נספחיו ניתנים להקלת ההתמצאות, והן לא תשמשנה

            לפרשנות ההסכם.

 

2. תקופת ההסכם 

    2.1. הסכם זה נחתם לתקופה של שנה אחת מיום _________ ועד יום _______ בכפוף 

            לתחנת יציאה אחת לחצי שנה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

 

    2.2. למשרד בלבד אופציה להארכת תקופת ההסכם בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם.

           סעיפים 2.1. ו – 2.2. כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה, בהתאם ובכפוף למגבלות

           חוק התקציב, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו, תנאי ההסכם

           שייחתם עם הזוכה, הוראות כל דין ובכפוף להנפקת כתב התחייבות חתום כדין ע"י מורשי

           החתימה במשרד והוצאת עבודה חתומה ומאושרת כדין.

 

    2.3  מובהר בזאת כי המשרד יממש את זכות הברירה להארכת תקופת ההסכם, רק לאחר

    קבלת אישור על העדר חובות לרשם החברות.

 

2.4 הארכת תקופת ההסכם תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא למשרד רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א, תשנ"ו-1996.

    2.5. ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המשרד

 רשאי לבטל את ההתקשרות עם נותן השירותים בהתראה בכתב בת 30 ימים מראש.  

 וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות.

 

    2.6. יודגש כי במידה והמציע אינו יספק אחת מחובותיו לשביעות רצון המשרד  ולאחר פרק

           זמן של שלושים יום  מהבקשה לשיפור השירות המציע לא פעל בהתאם, המשרד רשאי 

           להתקשר עם קבלן אחר ולערוך קיזוז בגין הוצאה זו מול המציע. 

 

     3. תיאור השירותים

    3.1. השירותים אותם  ייתן נותן השירותים למדינה מכוח הסכם זה הם:

 

            _________________________________________________________

 

            _________________________________________________________

 

    3.2. מקום מתן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים

 

           ב_________________________________________________________.

 

 

    3.3. זמני מתן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים בימים ובשעות: 

 

           בימים א'-ה' בשעות 07:30-16:00 ובשעות 16:00-19:00 ובמידת הצורך בימי שישי וערבי חג ו/או כאשר המשרד אינו פעיל, לצורך עבודות כגון: ריסוס, עבודות שיפוצים וכיו"ב, כפוף לאישור קב"ט המשרד.

 

 

    3.3. תנאים נוספים למתן השירותים:

 

            _________________________________________________________

 

            _________________________________________________________

 

            נותן השירותים יהיה זכאי/לא זכאי להשתמש בכלים וחומרים של המשרד (מחק את

            המיותר).

 

התמורה

    3.5. התמורה שישלם המשרד עבור הספקת השירותים לפי הסכם זה, ברמה הגבוהה כנדרש

           בהסכם זה, תהיה בהתאם להזמנת העבודה לאחר אישורה כדין.

           היקף ההתקשרות השנתי יהא כהסכם מסגרת והביצוע יהא מותנה בכיסוי תקציבי 

           מתאים ובאישור הזמנות ע"י החשבות עפ"י הצעת מחיר של הזוכה במכרז.

           התמורה תהא צמודה בהתאם להוראות המפורטות במכרז.

 

    3.6. תנאי תשלום:

3.6.1   חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 1-15 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום

הממשלתי של החודש העוקב.

3.6.2    חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 16-24 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

3.6.3    חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 25-31 בחודש, ישולם ב- 24 בחודש העוקב דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

 

    3.7. על אף האמור לעיל המשרד יהא רשאי תוך תקופת ההסכם, בהודעה מוקדמת של 4

            שבועות להגדיל עד 50% את סה"כ התמורה הכל  על בסיס מחירי ותנאי ההסכם,

            המכרז וההצעה, ונותן השירותים מתחייב ומסכים לספק גם את השרות הנוסף, 

            בהתאם להוראות ההסכם, המכרז וההצעה.

 

סמכות זו נתונה לוועדת המכרזים בלבד וכפופה להחלטתה, אין בהוראת סעיף זה כהתחייבות כלשהי כלפי הספק, על הספק לוודא כי התקבלה החלטת ועדת המכרזים, טרם מתן השירות על פי סעיף 3.7.  

 

    3.8. המשרד יהא רשאי תוך תקופת ההסכם - בהודעה מוקדמת של 4 שבועות לצמצם 

            את היקף השרות מכל סיבה שתיראה לו, והמחיר יופחת בהתאם על בסיס מחירי 

            ההסכם ונותן השירותים מסכים לכך מראש.

 

    3.9. תשלום התמורה מותנה בהמצאת חשבונית מס / חשבון עסקה (מחק את המיותר).

           ובהצגת הזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין ע"י נציג המשרד.

 

     3.10 עדכון המחירים יעשה ע"י הספק ברבעון העוקב בכל שנה בתאריכים הבאים:  30.1, 30.4,

               31.7, 31.10.

 

4. משמעות קביעה כי ספק השירותים הוא עובד המשרד

 

     4.1. מוסכם על הצדדים כי לו היה נותן השירותים מועסק כעובד לצורך ביצוע 

             השירותים דלעיל, היה שכרו נקבע לפי (מחק את המיותר):

 

     4.2. דרגה _____ בדירוג _________ ובוותק של _____שנים;

 

     4.3. שכר מינימום.

 

 

 

5. נציג המשרד

    נציג המשרד לביצוע הסכם זה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד _____________________

 

 

ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

____________________________________________________________________      

המשרד

 

 

 

_________________________                                 __________________________  

               מנהל האגף                                                                        נותן השירותים        ֹ

 

 

 

 

אני ________________________הח"מ עו"ד מאשר בזאת נותן השירותים רשום בישראל כדין; כי החותמים על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

 

 

 

 

תאריך: ___________________                                               ____________________                                                                                                חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

תנאים כלליים

להסכם למתן שירותים

מהדורה 6/07

מבוא

 1. הואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים

    בהסכם שנחתם ביניהם; באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  בתנאים כלליים אלה;

 

 1. והואיל והצדדים מסכימים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד

    מעביד בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי  ההתקשרות שאינם הולמים

    התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

 

 1. והואיל והצדדים מסכימים כי מסמך תנאים כלליים זה ישלים את ההסכם שנחתם ביניהם.

 

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

1. מבוא וכותרות

    1.1. המבוא למסמך תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

   1.2. כותרות הסעיפים למסמך זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

 

2. הצהרות הצדדים

     2.1. המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 כי ההוצאה

            וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת הכספים

            שבהם נחתם ההסכם.

 

    2.2. נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם

           זה; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע  בזכויות  צד ג'

           כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנין רוחני של צד ג' כלשהו.

 

    2.3. עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות             

           האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון 

           והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים נשוא הסכם זה. 

 

3. היתרים רישיונות ואישורים

    3.1. נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

           3.1.1. כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות 

                     המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב

                     להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

 

           3.1.2. כי הוא מחזיק באישור תקף בדבר ניהול תקין שהוצא על-ידי הרשם האחראי על

                     המרשם בו הוא רשום (סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות הרשומות גם לפי חוק

                     הנאמנות)

 

    3.2. מובהר כי נכונותם של הצהרות נותן השירותים המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו

           היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת                  

           הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן

           השירותים.

 

    3.3. נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,

            לרבות על ביטול אישור הניהול התקין וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את

            יכולותו ליתן את השירותים בהתאם להסכם על נספחיו.

 

4. תקופת ההסכם

    4.1. המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת

            ההסכם בהתראה של ________ ימים מראש.

 

            במקרה של הפרה חמורה של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על 

             ידו – יהיה המשרד, באישור המנהל הכללי, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

 

    4.2. מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת

           המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתו

           הבלעדי.

 

    4.3. בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן

           השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור

           השירותים שסיפק עד  לביטול ההסכם.

 

    4.4. בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד

            את כל החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד

            להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן  השירותים אינו רשאי

            לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל  תשלום המגיע לו.

 

    4.5. למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם

            לאחר הפסקת הסכם זה.

 

5. מקום ביצוע השירותים, זמן ביצועם ורמתם

    5.1. מקום מתן השירותים: הרשות בידי המשרד להורות לנותן השירותים לספק את

           השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על

           נותן השירותים.

 

    5.2. זמני מתן השירותים: הרשות בידי המשרד להורות לנותן השירותים לספק את השירותים

           בזמנים אחרים מאלה הקבועים בהסכם, ובלבד שאין בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה

           בלתי סבירה על נותן השירותים.

 

    5.3. נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

 

6. השירותים שיינתנו על-ידי נותן השירותים

    6.1. נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,

           בהתאם לדרישות המשרד.

 

    6.2. מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת

            נותן השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את

            העלות הכלכלית של מתן השירותים.

 

7. פיקוח המשרד

    7.1. נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא  מטעמו לבקר  פעולותיו, לפקח

           על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות  פיקוח על השירותים.

 

    7.2. נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן             

           השירותים.

 

    7.3. מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או

           להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 

 

8. העסקת עובדים וקבלני משנה

8.1. הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים

         להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה. הפרת

         סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

8.2. הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

8.3.הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר.

8.4. הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

8.5. אחת לחצי שנה ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המשרד ובמתקניו. על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי רואה חשבון.

8.6. הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, (י"פ 5772 (29.1.08), 1736 (להלן: "צו ההרחבה"), בשינויים שיפורטו להלן:

            8.6.1 על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף 4.א.1) – 5) לצו ההרחבה.

      8.6.2 על אף האמור בצו ההרחבה (ובעיקר בסעיף 6.ד. לצו) שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני לקופה אישית על שם העובד אשר בו מחוייב הקבלן החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:

 

הפרשות המעביד הפרשות העובד  הפרשות המעביד לפיצויים            סה"כ

6%       5.5%    8.33%  19.83%

       8.6.3 על אף האמור בסעיפים 3.א.1) ו- 6.ה. – 6.ז. לצו ההרחבה:

                8.6.3.1 עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני

                     ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצויינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך

                    ביצוע ההתקשרות.

                8.6.3.2 ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד.

                8.6.3.3 למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים

                     פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי

                     התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

      8.6.4 חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.

8.7. הקבלן מתחייב, לא יאוחר מ-60 יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" (כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005) (אחד או יותר), שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור העובד (בסעיף זה - "הקופה") רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:

שם ומס' תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה.

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

         8.7.1 העתק מהרשימה יועבר למזמין, כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום

               על ידי עורך דין.

     8.7.2 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

     8.7.3 דיווח זה יחזור על עצמו מידי 1 בחודש פברואר ו-1 בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח

                  יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את

                 עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

    8.7.4  ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף 8.4.

   8.8. הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.

   8.9. הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על ידו בין

         במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שינקטו נגדו במידה וייפר סעיף זה בהסכם כמפורט

        בהוראת תכ"מ 7.12.9 עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה

  8.10. נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקף ובעל כישורים,

           ניסיון כנדרש במכרז, בהצעה ובהסכם.

 8.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא

            חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם  יתברר כי נותן

            השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות המשרד והוראות ההסכם.    8.12. נותן השירותים רשאי לספק את השירותים באמצעות עובד או קבלן משנה, ובלבד

           שקיבל על כך אישור מראש ובכתב מהמשרד.  נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד

           זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין

           כקבלן משנה.

    8.13. בכל מקרה, נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה 

           זכאי העובד או קבלן המשנה שיספק במקומו את השירותים למדינה.

    8.14. העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי

           העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

 

    8.15. המשרד זכאי בכל עת לקבל מנותן השירותים תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים

           אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  נותן השירותים.

 

    8.16. הקבלן מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,

           התשי"ג- 1952 (להלן: החוק). להלן נוסח הוראות סעיפים 33 ו33א לחוק:  "33.  

           המעביד נער (מי שטרם מלאו לו 18  שנים)  באחד מאלה -(1) בניגוד להוראות סעיפים  2 

           (גיל עבודה למי  שטרם מלאו לו  16 שנים), 2א (עבודה בחופשת לימודים)או 4  (הופעות

           וצילומים) או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;(2) במקום ששר התעשייה המסחר

          והתעסוקה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5 (איסור עבודה במקומות מסוימים), כי עבודה

          של נער בו עלולה לסכנו;(3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר התמ"ת

          אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6 (עבודות אסורות);(4) בעבודה,

          שעל פי הקובע בתקנות לפי סעיף 7 (גיל מיוחד לעבודות מסויימות) אין להעבידו בה

          בגילו;(5) בניגוד להוראות סעיף 14 דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע

          בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977  (להלן - חוק העונשין)". 33א המעביד נער

          באחד מאלה -(1) בניגוד להוראות סעיפים 11  (אשור רפואי להעבדה) או 12 (בדיקה רפואית

          חוזרת) או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א (עבודה זמנית), שענינן בדיקות

          רפואיות;(2) בניגוד להוראות סעיפים 20  (יום עבודה ושבוע עבודה), 21 (שעות המנוחה), 22

          (הפסקות) ו24- (איסור עבודת לילה), או בניגוד להוראות  היתר שניתן לפי סעיף 25 (היתר

          עבודת לילה), שענינן שעות עבודה ומנוחה;(3) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה

          ושלא לפי סעיפים  2 (גיל עבודה למי שטרם מלאו לו 16שנים), 2א (עבודה בחופשת

          לימודים), או 4 (הופעות וצילומים), לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות

          עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. דינו –  מאסר שישה חודשים או

          קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין."

 

    8.17. בנוסף לאמור, יהיה המעביד אחרי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים

           קיבוציים החלים על העובדים.

 

    8.18. נותן השירותים מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר

           מינימום בנוסח המצורף כנספח להסכם.

 

    8.19. מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב – לכל דבר ועניין

             – כהפרה יסודית של  הסכם זה.

 

 

 

9. שימוש בכלים ובחומרים

    9.1. כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם הספקת השירותים, יירכשו על  ידי נותן

            השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב, או אלא אם צוין אחרת

            במפרט המקצועי המצ"ב כחלק בלתי נפרד להסכם זה.

 

    9.2. כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך הספקת השירותים, יהיו

            מסוג המתאים ללא סיג להספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

 

    9.3. מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'

           תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

 

10. איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

     10.1. נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה

              בכך משום ניגוד עניינים לחובותיו על פי הסכם זה.

 

     10.2. על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת

              המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

 

11. דרך תשלום התמורה

      במקרה שהתשלום מתבצע ע"י המשרד

      11.1. אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למדינה חשבונית  או

               חשבון עסקה, בהתאם לקבוע בהסכם  (להלן: דרישת תשלום), מלווה בדין וחשבון 

               על הספקת השירותים על ידו.

 

     11.2. הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

              לא אישר המשרד את דרישת התשלום במלואה.

 

     11.3. על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה

              חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבלה את החלקים

              שאינם מקובלים עליה.

 

     11.5. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה 

              מס ערך מוסף כשיעורו ביום הוצאת החשבונית, ככל שהתשלום מחויב במע"מ.

 

     11.6. לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום

              התמורה כולה או חלק ימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או

              הדו"ח לא אושר.

 

     11.7. נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.

 

     11.8. למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו

              שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.

 

     11.9. מוסכם בין הצדדים כי היה והחשב הכללי במשרד האוצר לא יעביר למשרד את 

              מלוא המימון החודשי בהתאם לתקציב המאושר של המשרד, יהיה המשרד רשאי 

              לדחות חלקים מתשלום התמורה עד להשלמת המימון על ידי משרד האוצר.

12. התמורה - סופית ומוחלטת

     12.1. מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן

              השירותים עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט 

              לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן

              השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם

              אחר.

 

13. תרומות

     13.1. נותן השירותים מתחייב לדווח למשרד על קבלת תרומה בין בכסף ובין בשווה כסף.

 

     13.2. הזכות בידי המשרד להורות לנותן השירותים על החזרת התרומה אם התורם הוא גורם

              שהמשרד סבור שאין זה ראוי כי ישתתף במימון פעולות הממומנות על-ידי הממשלה.

 

14. קיזוז

     14.1. נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל

              המשרד לשלם לנותן השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו כל סכום המגיע למשרד

              מנותן השירותים על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

 

     14.2. נותן השירותים מסכים ומצהיר כי המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום שיגיע למשרד

              מנותן השירותים על-פי הסכם זה מכל סכום המגיע לנותן השירותים מהמשרד מכוח

              הסכם זה על נספחיו או מכוח כל הסכם אחר.

 

15. משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובד המשרד

     15.1. מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה

              לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים  כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן

              השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים

              בהסכם, או במקרה לא נקבע בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד

              מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של מתן השירותים; ועל נותן

              השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין

              השכר המגיע לו כעובד המשרד.

 

     15.2. על אף האמור בהסכם זה היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים הינו עובד המשרד,

              יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו

              למשרד בשל קביעה כאמור.

 

     15.3. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור

              בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים

              מהמשרד.

 

 1. נזיקין

     16.1. נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה 

              שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים

              מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה

              מהפעלתו של הסכם זה.

 

     16.2. מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא 

              שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של

              העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה

              או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

 

 

     16.3. נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו

              מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או

              עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. חובת ביטוח

 

הקבלן מתחייב  להסדיר, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולהציג למשרד הרווחה את הביטוחים הכוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

 

ביטוח חבות המעבידים

 

א. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל  והשטחים המוחזקים;

 

ב. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, מקרה  ולתקופת ביטוח (שנה);

 

ג. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים היה  ונטען   לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

א.  הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש   בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 

ב. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 2,500,000   דולר ארה"ב;

 

ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

 

ד. צמצום תחולת סייגים/חריגים:-

 

    (1) כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו פועלים או  פעלו בו - יבוטל;

 

   (2) סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי.

 

   (3)  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

 

ה.   הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ככל   שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

 

ביטוח רכוש

 

הקבלן יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לביצוע עבודות הניקיון באתרי ביצוע עבודות הניקיון, וכן את מלאי חומרי הניקיון.

 

 

כללי

 

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 

א.   לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל –  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

 

ב.   בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

ג.    המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל –      משרד  הרווחה והשירותים החברתיים  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

 

ד.    הקבלן  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

ה.    ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

 

ו.    כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר    קיים  ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 

ז.    תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

 

 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד הרווחה והשירותים החברתיים עד למועד חתימת החוזה.   

 

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו  על חידושן למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח. 

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל –  משרד הרווחה והשירותים החברתיים על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 

 1. זכויות יוצרים

     18.1. זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה, לרבות דוחו"ת,

              מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור

              זכויות אלה.

 

     18.2. המשרד יהיה רשאי להשתמש או לפרסם כל חומר שימסר לו על ידי נותן השירותים

              כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או למי שיצר את החומר "הזכות

              המוסרית".

 

     18.3. נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי המשרד בביצוע

              מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

 

 

 

 1. שמירת סודיות

     19.1. כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי

              נותן השירותים, או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור

              המשרד מראש ובכתב.

 

     19.2. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על

              חוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

     19.3. נותן השירותים מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על

              התחייבות שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

 

 1. נציג המשרד

      הזכות בידי המשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שיתן על כך הודעה בכתב.

 

 1. תניית שיפוט

       הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט

       המוסמכים בירושלים.

 

 1. כתובות והודעות

       22.1. כתובת נותן השירותים היא כמפורט בראש ההסכם.

 

       22.2. כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד

                שנשלחה בדואר רשום.

 

     22.3. נותן השירותים רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה

              תינתן לנציג המשרד ולחשבות משרד העבודה והרווחה.

 

 1. ביקורת

      23.1. חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים

               לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן

               השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

 

     23.2. ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן

              השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת

              רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש וכן כל מסמך שלפי דעת המבקר קשור   

              ליישום  הסכם.

 

     23.3. נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם

              דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה

              חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או

              חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

 

     23.4. נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור 

               לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

 

    23.5  הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף

             החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת,רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי

             הממשלה  וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין שמירת

             זכויות עובדים.

 

   23.6  במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה,

            למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים  

            המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

 

   23.7  במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן

            והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה, למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל ההסדרה והאכיפה

           במשרד התמ"ת. הקבלן יתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון

           המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו.

           התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה

          משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות

          וכל דין.

 

   23.8   הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך 30 ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר

             בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך

            בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.

 

 

 1. שינוי בהסכם או בתנאים

      24.1. מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה

               בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות

               לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 

     24.2. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד

              שלישי כלשהו,  אלא באישור מראש ובכתב   של המשרד. זכויותיו וחובותיו של נותן

              השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור

              מראש ובכתב של המשרד.

 

     24.3. המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב

              לוודאי שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות.

 

     24.4. גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי

              בפני המשרד לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 

     24.5. מובהר כי משמעות העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות

               שוטפות אצל נותן השירותים, או העברת 25% מהבעלות על נותן השירותים לעניין

               הסכם זה- כהסבת זכויות לפי הסכם זה.

 

 1. אי מילוי חיוב על-ידי נותן השירותים

      25.1. היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות

               אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות

               הבאות או כולן ביחד:

 

               25.1.1. לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי 

                            מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים 

                            לנותן השירותים לפי הסכם זה.

 

               25.1.2. לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

 

     25.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות

              הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן

              השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

 

     25.3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על

              נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל 

              דין או הסכם.

 

     25.4. הפרה חמורה תיחשב הפרת הוראות סעיפם 3, 7, 10, 24, 25 ופעולה שלא בהתאם

               להוראות התע"ס.

 

     25.5  יובהר כי אי קבלת אישור על העדר חובות לרשם החברות, תוך 30 ימים ממועד

         הדרישה, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות בין המשרד לנותן השירותים.

 

 

 1. ערבות

     26.1. להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על-פי

               המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על

               חשבונו ערבות  בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום ______ ₪.    

               למרות האמור לעיל, במידה ונותן השירותים גוף פרטי שאינו מגיש דו"חות כספיים

               מבוקרים על  ידי רו"ח או תאגיד שטרם עברה שנה מיום היווסדו- להבטחת זכויות

               המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על-פי תנאי המכרז, ההצעה

               והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות 

               בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום ______(5% מסכום ההתקשרות כולל

               מע"מ).

 

     26.2. הערבות תהא צמודה בהתאם לתנאי ההצמדה של התמורה, כמפורט במכרז ובהסכם.

 

     26.3. הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.

 

     26.4. נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח 3 המצורף להסכם.

 

     26.5. עלויות הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

 

     26.6. נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או

              יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם.

              הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

 

     26.7. לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות

              ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

 

     26.8. המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות אם הוא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מנותן השירותים      ולא ניתן לקזז תשלום זה מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים בתוך שלושה חודשים.

 

     26.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות עפ"י דרישת המשרד.

 

     26.10. הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם לנותן 

                 השירותים.

 

     26.11. חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים

                לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

 

     26.12. בהתאם להוראת חשכ"ל 7.4.17 עומדת למפעילה האפשרות לבקש להגיש הוראת חלף ערבות 

                כתחליף לכתב ערבות ביצוע. בקשת המפעילה תיבדק בהתאם להנחיות ולתנאים המפורטים  

                בהוראת החשכ"ל הנ"ל ותאושר במידה והמפעילה ותנאי ההתקשרות עומדים בתנאים.

 

 1. מיצוי זכויות

       27.1. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות

                הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 

 

 

 

 

 1. שינוי בהסכם או בתנאים

      מוסכם על הצדדים, כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים

      המוסמכים של הצדדים. מוסכם, כי המנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

________________    ________________    ________________    _______________

המשרד                            תאריך                              המפעילה                          תאריך

 

 

אני הח"מ ______________ עו"ד מאשר, כי ______________

 

אשר חתמו בנוכחותי, מוסמכים לחתום בשם המפעילה  על הסכם זה וחתימתם מחייבת את המפעילה.

 

_______________                               __________________________

תאריך                                                                     עו"ד

 

 

לחץ כאן להורדת ההסכם

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.