הסכם מכירת רכב (דין תורה)

חוזה מכר רכב
מבוא
החוזה נחתם בתאריך _______________ ב __________________
בין: שם המוכר______________ ת.ז.____________ כתובת__________________________ להלן: המוכר.
לבין: שם הקונה_____________ ת.ז. ___________ כתובת___________________________ להלן: הקונה.
המוכר מצהיר שהוא הינו הבעלים החוקי והבלעדי של הרכב מסוג __________ שנת ייצור ______ דגם ____________ מס' רישוי_________________ מס' שילדה ______________ מס' מנוע _______________, להלן: הרכב.
המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות צד ג' אחרות, ואין שום הגבלה או מניעה ע"י שום גורם אחר למכירת הרכב הנ"ל; וכי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב המקורי, ולא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים בחוק, ולא נעשו שינויים המחייבים עדכון הרישיון; וכי שולמו כל המיסים האגרות והתשלומים המוטלים על הרכב במלואם.
הקונה מצהיר כי בדק את הרכב, בדיקה חיצונית ופנימית, ומצאו לשביעות רצונו והוא מעונין לרכוש אותו.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כי:
1. המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.
2. העברת הבעלות והחזקה: הבעלות על הרכב תועבר ברישום הרכב במשרד הרישוי שתתבצע בין התאריך ____________ ועד _____________. במעמד זה תועבר החזקה לקונה.
3. התמורה: הקונה והמוכר הגיעו להסכמה בדבר מחיר הרכב, שהוא סך ________________₪ ובמלים ____________________________. במחיר זה כלולים כלי נהג: צמיג רזרבי, מגביה (ג'ק), מפתח אומים. במעמד חתימת חוזה זה שילם הקונה סך ______________₪. היתרה בסך __________₪ תשולם במעמד העברת הבעלות, במזומן או בשיק בנקאי. במקרה של ביטול העסקה לפני תשלום יתרת התמורה, יחזיר המוכר את המקדמה לקונה בתוך שלושה ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
4. פגמים וליקויים (מחק את המיותר):
אפשרות א: הקונה מודה בחתימתו על חוזה זה כי הוא מוחל על כל טענות אונאה, פגם, ליקויים ותקלות הקשורות ברכב מבחינה מכנית או חיצונית, המפחיתות את מחיר הרכב עד לסכום של 40% מהמחיר שנקבע בחוזה.
אפשרות ב: לקונה ולמוכר ידוע על מצבו המכני והחיצוני של הרכב על פי בדיקה שנערכה ב_______________. רשימת הליקויים שהתגלו בבדיקה מצורפת כנספח לחוזה זה. ביחס אליהם, ולכל נתון שהיה ידוע לקונה, הוא מוחל על כל טענות אונאה, פגם, ליקויים ותקלות הקשורות ברכב מבחינה מכנית או חיצונית, המפחיתות את מחיר הרכב עד לסכום של 40% מהמחיר שנקבע בחוזה. באם יתגלה פגם נוסף, ברכב או בכל מערכת הכלולה בעסקה, והקונה יוכיח שפגם זה היה קיים ברכב בשעת העברת הבעלות, על המוכר לשלם את עלות התיקון במוסך מורשה, או את הפחתת הערך עקב הפגם, לפי בחירת הקונים.
5. ביטול העסקה: אם המוכר לא יעביר את הבעלות או החזקה במועד שנקבע, או אם התברר כי לא כל הצהרותיו המופיעות במבוא הן אמת, או אם הקונה לא ישלם למוכר את התמורה באופן או במועד שסוכם, הרי שהעסקה מבוטלת והצד שגרם לביטול מתחייב לשלם לצד השני מעכשיו, כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת הנזק, סך של _____________₪. אם יוכח נזק, יוכל הצד הנפגע לתבוע אותו במקום הפיצוי הקבוע. אם העברת הבעלות, החזקה, או התשלום לא בוצעו עקב אונס גמור, או שחל שינוי משמעותי במצב הרכב שלא ביוזמת המוכר בין החתימה על החוזה לבין העברת הבעלות העסקה מבוטלת ללא חיוב בפיצוי המוסכם.
6. הוצאות העברת הבעלות יחולו על _______________.
7. שטר בוררות: הצדדים מקבלים על עצמם ע"פ שטר הבוררות הנהוג בבית הדין "משפט והלכה בישראל" את ___________________ כבורר, ואם הלה לא ירצה או לא יוכל את בית הדין הקרוב ביותר של ארגון גזית או ארץ חמדה.
8. כל תנאי החוזה נעשו כתיקון חכמים. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות נעשו על פי היתר עיסקא כתקנת מהר"ם מקרקא, בקנין היותר מועיל, בכלי הכשר לקנות בו, בב"ד חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.
9. הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב שהגיעה לידי הנמען תוך 72 שעות מזמן המשלוח.
_________________________ _______________________
המוכר הקונה

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.