הצהרה והתחיבות של עובד ספק על שמירת סודיות

לכבוד

______________ ("המזמין")

 

א.ג.נ.,

אני _____________, ת״ז ____________, עובד בחברת ________________ (״החברה״) מצהיר ומתחייב בזה, כלפי המזמין כדלקמן:

  1. לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, ידע ו/או ידיעה כלשהם הנוגעים למזמין בכלל, ומידע הנוגע להתקשרות בין החברה לבין המזמין בפרט ("ההסכם"), ו/או כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, עניניהן, לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים במזמין או הבאים עימהן במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע נוסף.
  2. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם, ובכלל זה לא לעשות שכפולים, העתקים וכדומה, שלא למטרות אלה.
  3. בכל תקופת עבודתי בחברה וכן במהלך 12 (שנים עשר) חודשים מיום הפסקת עבודתי בחברה, לא לעסוק, בין במישרין ובין בעקיפין בין כיועץ, קבלן, סוכן, עובד עצמאי או בכל אופן אחר בין בעצמי ובין באמצעות קרוב או חברה או גוף כלשהם, בעסק, מפעל, או משרה הנוגעים לכל נושא בשטח הקשור לכל פריט ו/או מוצר אחר אשר נחשפו לידיעתי בעת עבודתי בחברה בעניין ההסכם.

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

_______________                                             __________________

תאריך                                                               שם העובד

 

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.