התחייבות עובד קבלן לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל: ונחתם בין _____________________ (להלן: "הקבלן״) לבין _____________________

(להלן: ״המזמין״) הסכם ל____________________________ (להלן: ״ההסכם״) לביצוע ____________________ (להלן: ״השירות״);

והואיל: ואני מועסק על-ידי הקבלן כעובד, בין השאר, לשם ביצוע השירות;

והואיל: והמזמין הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות עובדיו, יתחייבו לשמירה על סודיות כל המידע, כהגדרתו להלן, בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל: והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע  ו/או נתונים, לרבות אך לא רק- תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, תמונה, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בהעתק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו״חות (להלן: ״המידע״);

והואיל: והוסבר לי וידוע לי כי גילוי ו/או אי-שמירה בסוד ו/או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם ללא קבלת אישור נציג המזמין המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים שלישיים נזק כבד;

אי לכך, אני הח״מ מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

 1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל הקשור או הנובע ממנו.
 3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת ביצוע השירות ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן ללא הגבלת זמן, לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי מידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, אשר הגיע לידי, לצד כל שהוא.
 5. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
 6. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 7. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי, באופן ישיר או עקיף, במסגרת ביצוע השירות ו/או חומר שהכנתי עבור המזמין. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
 8. שלא לעסוק ו/או להתקשר, בכל דרך שהיא, בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי לפי כתב התחייבות זה ו/או בחובותיי מכוח ביצוע השירות, שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת ביצוע השירות לבין עניין אחר. בכלל ״עניין אחר״ ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, בהון מניות, או בזכות לקבלת רווחים, או בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מייצגים/מייעצים/מבקרים (להלן: ״עניין אחר״).
 9. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת השירות שאני שותף בביצועו לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 10. בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם או הנמצא ברשותכם או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
 11. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם.
 12. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם בין המזמין להקבלן.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____________

שם: _____________

ת״ז: _____________

חתימה: _____________

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.