התחייבות קבלן לשמירת סודיות

התחייבות קבלן לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב________ ביום _______בחודש ______ שנה ________

על ידי

_______________

הואיל: והמזמין מקבל את השירות כהגדרתו להלן;

והואיל: והנני מועסק על ידי ספק שירות בקשר למתן השירות;

והואיל: והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

א. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירות" – מתן השירותים המפורטים בהסכם.

"מידע" – כל מידע (INFORMATION), ידע (KNOW-HOW), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן השירות בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטימית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירות;

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירות, בין אם נתקבל במהלך מתן השירות או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר לי ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

ב. שמירת סודיות

אני החתום מטה, מצהיר כי ידוע לי שמידע ומסמכים אשר בידיי או אשר יגיעו לידיי או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי ההסכם, הינם סודיים.

הנני להתחייב כי כל הדיונים בהם אטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידי, לרבות תוצרי עבודתי, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן ניתן להם פומבי על ידי הגורמים המוסמכים במזמין או אם יתקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים או הנתונים כאמור.

הנני מתחייב כי לא אעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידי.

הנני מתחייב כי לא אציג לאף גורם, למעט לנציג המזמין, או למי שהנציג יורה לי, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך שאכין במסגרת מתן השירות, זולת אם אקבל לכך אישור מראש מהנציג.

אני החתום מטה, אשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ואעשה בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירות. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לא אפרסם, לא אעביר, לא אודיע, לא אמסור או אביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

 

ולראיה באתי על החתום:

__________________

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.