כתב ערבות

אנו הח"מ,

 

שם: [שם הערב]  ת"ז מס' __________,  מרחוב _________  עיר __________ טלפון: _________

 

שם: [שם הערב]  ת"ז מס' __________,  מרחוב _________  עיר __________ טלפון: _________

 

מאשרים בזה, כי קראנו היטב את  הסכם השכירות שנערך ונחתם ביום ________ בין [שם המשכיר] (להלן: "המשכיר") לבין [שם השוכר]  ת.ז. / ח.פ. . ________  (להלן: "השוכר" ו- "הסכם השכירות").

 

אנו ערבים בזה כלפי המשכיר ביחד ולחוד לקיום וביצוע כל התחייבויות השוכר בהסכם השכירות, לרבות הבטחת ביצוע פינוי המושכר במועד.

 

ערבות זו תחול גם על כל שינוי בהתחייבויות השוכר על פי הסכם השכירות כפי שיוסכם עליו בין השוכר למשכיר ו/או על הארכת תקופת הסכם השכירות ו/או על התחייבויות נוספות כלשהן שיקבל על עצמו השוכר כלפי המשכיר, מבלי שהמשכיר תהא חייבת להודיע לנו עליהם ולקבל את הסכמתנו תחילה.

 

ערבות זו הינה גם התחייבות עצמאית, אוטונומית ובלתי מותנית לשיפוי המשכיר, וזאת גם במובן המונח "התחייבות לשיפוי" בסעיף 16 לחוק הערבות, תשכ"ז1967-. ערבותנו זו תישאר בתוקף מלא גם אם ישונו תנאים מתנאי הסכם השכירות וגם אם יבוטלו מכל סיבה שהיא בטחונות ו/או ערבויות אחרות אם ניתנו במסגרת הסכם השכירות.

 

אנו נדאג, כי השוכר יפנה את המושכר במועד, ובהתאם לכל תנאי הסכם השכירות, ואנו מקבלים על עצמנו את כל התוצאות הנובעות במישרין ובעקיפין מאי מילוי התחייבות זו.

 

אנו נשלם למשכיר, מיד לכשנדרש לכך, ובלא אומר ודברים, כל סכום הן בבחינת תשלום וגם/או שיפוי וגם/או פיצוי, והן בבחינת כל תרופה וסעד, ולא נטען כל טענה בקשר לכך.

 

המשכיר תהיה פטורה מלפנות תחילה ולדרוש תחילה פירעון מהשוכר או לנקוט נגדו בהליכי גביה, והוראות פרק ב' לחוק הערבות תשכ"ז - 1967 לא תחולנה על ערבות זו. פשרה עם השוכר או ויתור כלפיו על ידי המשכיר, אם יהיו, לא יגרעו מאחריותנו להתחייבויות בשוכר במלואן כאמור לעיל. ערבות זו תעמוד במלוא תוקפה גם אם יתברר כי קיים פגם בהתחייבות של השוכר או שהוא מנוע מלהתקשר בהסכם השכירות.

 

אנו מוותרים בקשר לערבותנו זו על כל טענה שיכולה להיות לנו לפי חוק הערבות, התשכ"ז – 1967, ולפי כל דין אחר.

 

ערבותנו זו תחול גם אם מי מבין הערבים האחרים הרשומים לעיל לא חתם על ערבותו בשולי כתב ערבות זה.

 

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, וידוע לנו כי מתן הערבות על ידנו הינו תנאי מוקדם להתקשרות המשכיר בהסכם השכירות.

 

כתב ערבות זו מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד - והוא יחול בהתאמה גם על ערב אחד בלבד.

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.