שטר חוב לבטחון בלבד (לא סחיר)

שטר חוב לבטחון בלבד (לא סחיר)

שנחתם ב_______ביום______ בחודש_______ שנה_______

אני מתחייב/ת לשלם נגד שטר זה לפקודת __________________, ח.פ./ת.ז. ____________, סך של ______ ש"ח (במילים: _________ שקלים חדשים) (להלן: "סכום השטר").

סכום השטר ישולם בתשלום אחד ביום___________________ (להלן: "מועד הפרעון").

המחזיק בשטר פטור מכל החובות המוטלות על מחזיק בשטר, לרבות מהצגה לתשלום והודעת אי כיבוד והוא רשאי למלא את מועד הפרעון בשטר זה בכל עת לאחר מסירתו ללא הגבלת זמן.

מקום התשלום :
מס' בנק: _____________
שם הבנק: _______________
מס' סניף: ____________
שם הסניף: ________________
מס'חשבון: ___________
שם החשבון _____________

שם עושה השטר: ______________ .
ת.ז עושה השטר: _______________
כתובת ___________
חתימת עושה השטר:______________


יש לצרף לשטר חוב זה צילום תעודת זהות ולחתום עליו בפני מקבל השטר או נציג מטעמו.

הבהרה והגבלת אחריות: אתר חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלבנטי לפני חתימה על כל הסכם. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.