הסכם גירושין משמורת משותפת לצפייה חינם

הסכם גירושין

שנערך ונחתם ביום _____________

בין :  _________________

(להלן - ״האישה״ או ״האם״)

לבין:  _________________

(להלן - ״הבעל״ או ״האב״)

 

הואיל:  והבעל והאישה נישאו זה לזה כדת משה וישראל.

והואיל : ומנישואין אלו נולדה לבני הזוג הילדים: _______________________ (להלן:״הילדים ״)

והואיל:  והצדדים הסכימו להתגרש זה מזה.

והואיל:  והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה את כל השאלות והעניינים הכרוכים בגירושין

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.  כללי

המבוא להסכם זה יהיה חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות ההסכם נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

2.  הגט

א.  הצדדים מסכימים להתגרש זה מזה. הבעל ייתן לאישה והאישה תקבל מהבעל גט פיטורין כשר ותקף, אשר יעשה אותם גרושים זה מזה כדין.

ב.  הצדדים יפנו בבקשה בהסכמה לגירושין לביה"ד הרבני האזורי בתוך 3 ימים לאחר שהסכם זה יאושר בביהמ"ש לענייני משפחה. ההוצאות הכרוכות באישור הסכם זה ומתן הגט ישולמו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.

ג.  הצדדים מתחייבים להתייצב לכל ישיבה שתיקבע בפני ביהמ״ש לענייני משפחה וביה"ד הרבני  במועדים שייקבעו על ידם ולעשות את כל הפעולות הנדרשות לצורך אישור הסכם זה וסידור הגט.

3.  משמורת משותפת

א.  שני הצדדים היו ויישארו אפוטרופוסיהם הטבעיים של הילדים.

ב.  הילדים יישארו במשמורת משותפת של הצדדים עד הגיעם לגיל 18.

ג.  הצדדים יעשו כל מאמץ שיידרש לשם הבטחת טובתם של הילדים.

ד.  הצדדים מתחייבים לדאוג במסירות לגידול, לטיפול, לריפוי ולחינוך של הילדים. הצדדים ייוועצו ביניהם ויעדכנו האחד את השני בקשר לכל דבר ועניין מהותי בנוגע לבריאותם ו/או לחינוכם וישתפו ביניהם פעולה בנדון.

ה.  הצדדים מתחייבים לדווח מראש ולעדכן האחד את השני בקשר לכל פעילות משמעותית לילדים לרבות: מועדי אסיפות הורים במוסדות החינוך, טיולים, מסיבות, חגיגות ופעילויות אחרות בהן ייקחו חלק הצדדים יחדיו .

ו.  הילדים יחונכו לכיבוד שני הצדדים ומשפחותיהם. כל צד יכבד הדדית את סמכותו ההורית של משנהו, לא יכתיבו הסדרים באמצעות הילדים וינהגו זה בזה ובילדים בכבוד וברגישות המרביים.

ז.  הצדדים יפעלו ברגישות ובהתחשבות הדדית לשם שמירת קשר תקין בין הילדים לבינם .הצדדים לא יערבו את הילדים בכל דרך, ישירה או עקיפה, בכל מחלוקת, קיימת או עתידית, הנוגעת ליחסים ביניהם, יעשו כל הנדרש להפחתת מתחים הנובעים מהסדרי השהות המפורטים להלן וימנעו מהעברת מסרים ביניהם באמצעות הילדים.

ח.  הצדדים מתחייבים הדדית, כי מקום מגוריהם הקבוע של הילדים יהיה אך ורק בישראל וכל יציאה של מי מהילדים מהארץ תהיה כפופה להסכמת שני הצדדים בכתב ומראש.

4.  הסדרי שהייה

א.  בעת שהותם של הילדים עם כל אחד מהצדדים בהתאם להסדר המשמורת המשותפת, יהיה אחראי אותו הורה לכל הפעולות והפעילויות היומיומיות בהן יקחו הילדים חלק לרבות חוגים, מפגשים עם חברים וטיפולים רפואיים.

ב.  הסדרי השהייה יתואמו בין הצדדים מעת לעת תוך התחשבות בסדר יומם של הילדים, בצרכים המשתנים ובסדר יומם של הצדדים. כל עוד לא הסכימו הצדדים יחדיו מראש ובכתב אחרת , יהיו הילדים עם כל הורה לסירוגין מדי יום ובכל שבת שניה.

הצדדים יסכימו ביניהם על שהותם של הילדים עם כל אחד מהם בחגים ובחופשות וזאת עד לשבוע לפני כל חג וחג ולפי כל חופשה.

5.  ויתור על דמי מזונות:

א.  מאחר שהוסכם בין הצדדים על משמושרת משותפת וחלוקה מלאה של הוצאות הילדים, אף צד לא ישלם למשנהו מזונות עבור הילדים.

ב.  כל אחד מהצדדים מוותר בזה באופן סופי ובלתי חוזר על קבלת תשלום דמי מזונות מהצד האחר. הצדדים מאשרים כי נטלו על עצמם הסכמה זו לאחר שקיבלו ייעוץ והבינו את משמעות הסכמתם.

6.  הוצאות נוספות:

א.  כל צד מתחייב לשאת בתשלום מחצית הוצאות המחייה, הלבוש, החינוך וכיו"ב הקשורות בילדים לרבות הוצאות משפחתון/מעון/גן/צהרון והוצאות בי״ס עד סיום לימודיה של הילדים.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב לשאת בתשלום מחצית מכל ההוצאות הרפואיות של הילדים, לרבות טיפולי שיניים, טיפולע עיניים, עדשות מגע, ניתוחים, טיפול פסיכולוגי, טיפול רגשי, תרופות ובדיקות שאינן בסל הבריאות, אבחונים דידקטיים וכיו"ב.

7.  חלוקת הרכוש המשותף:

א.  רכוש הצדדים המשותף יחולק בעין בין הצדדים בתוך 7 ימים מחתימת הסכם זה ואישורו ע"י ביהמ"ש לפי המאוחר.

ב.  כל צד יהיה זכאי ליטול את כל בגדיו, חפציו האישיים, מתנות אישיות שקיבל ואת יתר פרטי תכולת הדירה השייכים לו.

ג. כל הציוד והרכוש שלגביו תתעורר מחלוקת יוכרע ע"י מגשר שייקבע ע"י הצדדים והסכמתו תהא סופית ומכרעת.

8.  חלוקת כספים וזכויות פנסיוניות:

א.  כספים בחשבונות הבנק של מי מהצדדים יחולקו ביניהם בחלקים שווים ביניהם.

ב.  זכויות על פי ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים פנסיוניים אחרים הרשומים ו/או מתנהלים על שם מי מהצדדים, יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם.

ג.  בכפוף לאמור בסעיף 10.ג. להלן, כל רכוש מכל מין וסוג שלא הוזכר בהסכם זה ואשר קיים לצדדים במועד חתימתם על הסכם זה ו/או אשר יגיע אליהם בעתיד במשותף, לרבות זכויות בחברות, נכסים, זכויות בנכסים עסקיים ו/או כספיים, טובות הנאה, כספים ו/או כל זכות אחרת מוחשית ו/או לא מוחשית מוגמרת ו/או עתידית ראויה ו/או מוחזקת, בין ע״פ דין ובין ע״פ הסכם, תהא שייכת לבן הזוג שקיבל אותם  ו/או שעל שמו הם רשומים ולבן הזוג השני לא תהא כל דרישה ו/או תביעה לגביו.

9.  פתרון מחלוקות:

כל מחלוקת בין הצדדים תוסדר במשא ומתן, ושני הצדדים ישתדלו לפתור כל בעיה, אשר תצוץ ותתגלה בעתיד בדרך של הסדר פשרה.

10.  שונות:

א.  בכפוף לקיום תנאי הסכם זה ובפרט למתן הגט ע״י הבעל, מוותרת האישה על מזונותיה, ועל כתובתה ועל תוספת כתובתה.

ב.  הצדדים מצהירים כי הצהירו זה בפני זה על כל נכס ו/או זכות שצברו במהלך נישואיהם. כל נכס או זכות שלא גולו כאמור יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם.

ג.  בכפוף לקיום הסכם זה במלואו לא תהא למי מהצדדים כל תביעות או טענות זה כלפי זה.

ד.  שילם צד תשלום החל על הצד השני על פי הסכם זה, יחזיר הצד החייב לצד המשלם את הסכום על פי דרישה. ויתר צד למשנהו על הפרת אחד מתנאי הסכם זה, לא יראה הויתור על ההפרה כויתור על עצם ההתחייבות.

ה.  לצורך ביצוע כל האמור בהסכם זה הצדדים יחתמו על כל מסמך הדרוש ו/או יתייצבו בכל מקום דרוש ו/או יבצעו כל פעולה הדרושה לביצוע הסכם זה.

ו.  הוצאות משפט ואגרות יחולו על הצדדים בחלקים שווים ביניהם.

ז.  הצדדים מצהירים, מתחייבים ומאשרים, כי חתמו על הסכם זה לאחר משא ומתן, בשיקול דעת, מתוך רצון חופשי וללא השפעה, לאחר שקראו את תוכן ההסכם והבינו את משמעותו והשלכותיו.

הצדדים מבקשים מביהמ"ש הנכבד לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין בהתאם לחוק יחסי ממון תשל״ג - 1973, חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי״ט - 1959 וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ״ב -1962.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

אזהרה: כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי לפני חתימה על כל הסכם.

 

.