הסכם סיום העסקה

הסכם סיום העסקה

נחתם ביום _____ בחודש ___________ שנת ______

בין ______________ בע"מ, ח.פ ______________ ("החברה"), לבין ______________, ת.ז. _____________ ("העובד"):

1. מוסכם בין הצדדים כי בכפוף לתשלום מלוא זכויותיו של העובד עפ"י דין מוותר העובד על טענותיו לזכויות כלשהן מעבר למוסכם בהסכם זה, תעביר החברה לעובד מכתב פיטורין, ישולמו לו פיצויי הפיטורין להם הוא זכאי עפ"י דין, ולרבות יתרת תנאיו הסוציאליים ויתרת זכויותיו, וייערך חישוב גמר חשבון בהתאם לכל דין, כולל מכתב שחרור לקרן הפנסיה.

2. הצדדים יערכו חישובים בהתאם לכל דין באשר לסכומים להם זכאי העובד, והמחאה תונפק לפקודת העובד; כאשר עם ביצוע התשלום דלעיל בפועל, לא תהא לעובד ו/או לחברה כל תביעה ו/או טרוניה ו/או טענה האחד נגד משנהו בגין יחסי עובד-מעביד שהתקיימו בין הצדדים ויראו בכך משום ויתור הדדי וסילוק מלא, סופי ומוחלט של מלוא דרישות, תביעות וטענות מי מהצדדים כלפי רעהו.

3. עם חתימת ההסכם והחזרתו כשהוא חתום בהתאם, החברה תבצע את התשלום המוסכם כדלעיל בתוך 30 ימים מיום חתימת הצדדים על הסכם זה.

 

 

אזהרה: כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי לפני חתימה על כל הסכם.

 

.