חוזה לקבלת שירותי תכנון חינם

חוזה לקבלת שירותי תכנון

 

שנערך ונחתם ב___________ ביום        בחודש            ____________

בין:

___________, ח.פ. ___________

באמצעות :        

כתובת: 

טל':       ; פקס׳: 

(להלן : ״המזמינה״)

מצד אחד

לבין:

_____________, ח.פ/ע.מ. ____________

באמצעות :        

כתובת: 

טל':       ; פקס': 

(להלן: ״המתכנן״)

מצד שני

 

הואיל: המזמינה מעוניינת בקבלת שירותי תכנון כמפורט בנספח א' להסכם זה ועפ״י תנאי חוזה זה )להלן: ״השירותים״ או ״העבודה״ או ״העבודות״(.

והואיל: והמתכנן מעוניין בביצוע השירותים עבור המזמינה ומצהיר כי הוא בעל הניסיון, המקצועיות, המומחיות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים וביכולתו לבצע את השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר באופן מקצועי ומיומן.

והואיל: והמתכנן מסכים לבצע, כקבלן עצמאי, את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ובכפוף לאמור בנספח א'.

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.         מבוא

המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו. כותרות סעיפי הסכם זה נעשו לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו

 

2.         נספחים:

(א)        נספח א'- מפרט השירותים ונספח התמורה/דף הצעת המחיר

(ב)        נספח ב'- נספח ביטוח

(ג)        נספח ג'- שאלון והצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

(ד)        נספח ד'- הצהרה לפי סעיף 27

(ה)       נספח ה'- הצהרה על שמירת סודיות

כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

3.         הגדרות:

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:

(א)        "המנהל"-           .

(ב)        "המתכנן" או "מתכנן" - מי שנמסר לו מטעם המזמינה ביצוע העבודה או כל חלק ממנה, לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו וכן יועצים ואנשי מקצוע נוספים שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך ביצוע העבודות כמפורט בהצעת המחיר המצ״ב כנספח א'.

(ג)        "העבודה" או "העבודות" או "השירותים״- כמפורט בנספח א׳.

 

4.         ביצוע השירותים:

(א)        המזמינה מוסרת בזאת למתכנן והמתכנן מקבל בזאת על עצמו, כקבלן עצמאי, לבצע את השירותים המפורטים בחוזה זה ובנספח א' המצורף לחוזה זה בהתאם להיקף שתקבע המזמינה.

(ב)        על המתכנן לדאוג לביצוע העבודות בהתאם להוראות המנהל ובהתאם להזמנות עבודה (הזמנה לוגיסטית בחתימת גזבר המזמינה וראש המזמינה) שתוציא המזמינה.

(ג)        המזמינה מוסרת בזאת למתכנן והמתכנן מקבל בזאת על עצמו לבצע את השירותים המפורטים בחוזה זה ובנספח א' המצורף לחוזה זה בהתאם להיקף שתקבע המזמינה.

(ד)        ידוע למתכנן כי ביצוע השירותים והיקפם יתחלק בינו לבין יתר הזוכים בהליך המאגר עפ״י שיקול דעת המנהל בלבד ולפי צרכי המזמינה.

(ה)       המזמינה איננה מחויבת לחלוקת העבודה בין המתכננים שזכו בהליך המאגר באופן שווה או באופן כלשהו והיא רשאית להחליט על חלוקת ביצוע העבודה בינהם בכל אופן שתמצא לנכון ואף להחליט שלא להיעזר בשירותיו של מתכנן מסוים כלל.

(ו)         למתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בשל שימוש שעשתה בזכותה זו.

 

5.         הצהרות והתחייבויות המתכנן:

המתכנן מצהיר כדלקמן:

)א( המתכנן מצהיר כי יש לו את הניסיון, הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הדרושים למתן השירות, וכי הוא ייתן את השירות למזמינה בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.

)ב( המתכנן מצהיר כי הוא ישתמש במיטב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיו וישקיע את מיטב השקידה, מיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה.

(ג)        המתכנן יפעל בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע שלהן.

המתכנן מתחייב כדלקמן:

)ד( לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית.

(ה)       להעסיק לצורך ביצוע השירותים אנשי מקצוע בעלי ידע, רמה ומומחיות מתאימים ולדאוג לכך שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.

)ו( להתחיל בביצוע השירותים על סמך הזמנה לוגיסטית חתומה כדין מהמזמינה (להלן: "הזמנת עבודה״).

)ז( המתכנן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראות החוקיות המחייבות על ידי הרשויות המוסמכות.

)ח( לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם המנהל ושאר גורמי המזמינה הנוגעים בדבר.

)ט( לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור בסעיף 6 (א) להלן ולמלא אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהל כאמור בסעיף 6 (ב) להלן.

)י( להעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו״ח תקופתי עפ״י הוראות חוזה זה ו/או עפ״י דרישת המנהל, בדבר התקדמות העבודה.

)יא(להגיש, לפי דרישת המזמינה מעת לעת, דו״חות מפורטים מודפסים ובמדיה מגנטית שיכילו המלצות ספציפיות בכל הקשור לביצוע השירותים.

)יב( מיד עם הגשת כל דו״ח ודו״ח כאמור בס״ק (יב) לעיל, מתחייב מבצע השירותים להיפגש במזמינה עם הגורמים המקצועיים לצורך בדיקת הדו״ח שהוגש, למתן מענה לשאלות הבהרה, וחשיבה משותפת להמלצות עתידיות.

)יג( מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב מבצע השירותים להעביר למזמינה סיכום בכתב של כל מידע ו/או נתון שאסף מכוח מתן השירותים.

 

6.         סמכויות המנהל:

)א( המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב השירותים ואת אופן ביצועם ואם המתכנן מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה.

)ב( במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למתכנן הוראות והנחיות, בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שיינתנו, לא יעמדו בסתירה לאמור בהסכם זה.

)ג( המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד או נותן שירות שהתמנה על ידי המתכנן לצורך ביצוע הסכם זה, לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.

)ד( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 11א' להלן, המתכנן ימסור למנהל, על פי דרישתו, ולכל הפחות אחת לרבעון, דו״ח תקופתי בדבר התקדמות השירותים וכן רשאי המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר במשרדי המתכנן וכל מי מטעמו העוסק בעבודה עפ״י חוזה זה, לעיון בהתקדמות ביצוע השירותים ובאופן ביצועם. המתכנן וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו.

)ה( המתכנן ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך שיתר בעלי המקצוע ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.

 

7.         צוות עבודה ויועצים:

(א)        לצורך ביצוע העבודות יעסיק המתכנן, על חשבונו, יועצים ואנשי מקצוע שונים (להלן: "יועצים") שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך ביצוע העבודות, כמפורט בנספח א'.

(ב)        המנהל יהא רשאי לדרוש מהמתכנן, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסקתו של מתכנן/בעל מקצוע/יועץ זה או אחר והמתכנן מתחייב לקיים את דרישת המנהל.

(ג)        המתכנן אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחויבים, גם על ידי היועצים ואנשי המקצוע המועסקים על ידו.

(ד)        שכר היועצים שהמתכנן יעסיק לצורך ביצוע העבודות, ישולם ישירות ע״י המתכנן ועל חשבונו בלבד כחלק מהתמורה עפ״י חוזה זה.

(ה)       במידה שהעבודה תופסק, מכל סיבה שהיא, ע״י אחד מבעלי המקצוע העובדים עם המתכנן ויוכנס בעל מקצוע חדש במקומו, על המתכנן להשלים את הידע החסר/העבודה על חשבונו לשם מניעת עיכובים.

 

8.         תקופת השירות:

(א)        הסכם זה נקשר לתקופה של 12 חודשים החל מיום -    ועד יום - _
(להלן: ״תקופת ההסכם״).

(ב)        הצדדים מסכימים כי המזמינה בלבד רשאית, אך אינה חייבת להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת או לפרק זמן קצר יותר בכל פעם ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 5 שנים כולל התקופה הנקובה בסעיף 8(א) לעיל. מובהר בזה כי הארכת החוזה כפופה לאישור הוועדה למסירת עבודות תכנון לאישור תקופות האופציה ואישור הוועדה העירונית להארכת חוזים למימוש תקופות האופציה וכן כפופה לאישור תקציבי ומבלעדי אישורים כאמור אין להארכה כל תוקף.

 

9.         לוח זמנים:

(א)        המתכנן יחל בביצוע השירותים מיד עם דרישת המנהל וקבלת הזמנה לוגיסטית ויבצע את השירותים על כל שלביהם באופן רציף וללא הפסקה עד להשלמתם בהתאם לדרישות המנהל והאמור בחוזה זה. המתכנן מתחייב לא לחרוג מהמועדים שידרשו ע״י המנהל.

(ב)        נגרם עיכוב בביצוע שלב כלשהו משלבי העבודה מסיבה של כוח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל אין למתכנן שליטה עליהם ולא היה באפשרותו למנען, רשאי המנהל להעניק למתכנן ארכה במועדי הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים אשר תהא זהה לתקופת העיכוב, ובלבד שהמתכנן פנה בבקשה לאורכה מיד עם קרות המאורע בגינו הוא מבקש את הארכה. החלטתו של המנהל בעניין זה תהא סופית ותחייב את המתכנן.

 

10.       התמורה

(א)        תמורת ביצוע התחייבויותיו של מבצע השירותים עפ״י הסכם זה תשלם המזמינה למבצע השירותים תמורה כמפורט בנספח א׳.

(ב)        התמורה תשולם שוטף +30 יום מיום מסירת חשבונית המס למזמינה, שתימסר רק לאחר אישור החשבון ע״י המנהל כאמור לעיל.

(ג)        מוסכם כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין שירותי ייעוץ בהיקף כלשהו והיא רשאית לדרוש מאת מבצע השירותים לבצע רק חלק מן העבודה/ות או את כולה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה ו/או תביעה מאת מבצע השירותים בשל שימוש המזמינה בזכותה זו. השתמשה המזמינה בזכותה הנ״ל ישולם למבצע השירותים בגין העבודה שהשלים )לפי דרישת המנהל בכתב( בהתאם לאמור בנספח ב׳.

(ד)        תיקון 42 לחוק מע״מ

  1. i. במידה שהמתכנן סבורה שהיא עומדת בתנאי תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו- 1975 (להלן: ״חוק המע״מ״), על המתכנן למסור למזמינה, טרם חתימת המזמינה על חוזה זה, אישור רו״ח מטעמה לפיו המתכנן עומדת בתנאי תיקון 42 לחוק המע״מ.
  2. ii. מסרה המתכנן אישור כאמור בסעיף א׳ לעיל, תשלם המזמינה למתכנן בתנאי שוטף + 30 יום ממועד קבלת חשבונית עסקה וחשבון מפורט מהמתכנן המפרט את השירותים שניתנו בהתאם לאמור בנספח א׳ ובכפוף לאישור המנהל. עם תשלום התמורה או כל חלק ממנה, מתחייבת המתכנן להמציא למזמינה חשבון בתוך המועד הקבוע בחוק המע״מ.

 

11.       שמירת סודיות:

בבצוע הסכם זה מתחייב המתכנן לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין, לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכן הינו אחראי לכך שעובדיו וכל הפועלים מטעמו בדרך כלשהי ישמרו על סודיות כאמור וימלאו את הצהרת הסודיות המפורטת כנספח ה׳ המצ״ב להסכם זה.

 

12.       מניעת ניגוד עניינים הגבלה:

א.         אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו על פי הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתנאי מתן שירותיו לפי הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי הסכם זה.

ב.         עם קבלת העבודה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על עצמו עבודה עבור כל גורם או גוף אחר אם הדבר עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

ג.          אם בשלב כלשהו נמצאים בטיפולו של מבצע השירותים נושאים מהם עולה חשש לניגוד עניינים יודיע על-כך בכתב מייד למזמינה למנהל וליועץ המשפטי למזמינה.

ד.         מבצע השירותים יהיה מנוע מלטפל בתקופת עבודתו במזמינה בהתקשרויות ו/או בנושאים ו/או במשרדים ו/או בתיקים של גופים להם התקשרויות עם המזמינה ואשר עלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

ה.         למניעת מקרה של ניגוד עניינים, מבצע השירותים מתחייב ליידע את המזמינה מראש ובכתב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע,

במישרין או בעקיפין מיזם פרטי או ציבורי, לרבות ייעוץ שוטף או התקשרות מהם עולה חשש לניגוד עניינים ולקבל את הסכמת היועץ המשפטי למזמינה או מי מטעמו, לכך בכתב.

ו.          מבצע השירותים וכל היועצים שיועסקו על ידו ו/או כל תאגיד בו יש להם אינטרס /חלק כלשהו, לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל מול המזמינה על-פי חוזה זה.

ז.          מבצע השירותים יצהיר כי בחתימתו על ההסכם עם המזמינה, ובפעולותיו לבצוע העבודות על-פיו, אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי משותפיו כלפי צדדים שלישיים, וכי אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ח.         כל עובדי מבצע השירותים ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או שותפיו וכל העובדים מטעמו, ימנעו מלהתקשר באופן שמהווה ניגוד עניינים, באופן ישיר או עקיף עם יזמים/גורמים פרטיים, לרבות יעוץ במישרין או בעקיפין למי מהגופים המרכיבים את היזם ולמי מהגופים ו/או היועצים העובדים עבורם, האמור לעיל יחול על כל שלבי עבודת יזמים והגורמים הפרטיים ובכל שלבי ההתקשרות עמם.

כל עובדי מבצע השירותים ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או שותפיו ימנעו במהלך תקופת העבודה וכן גם בסיומה מלהתקשר עם תובעים ו/או טוענים כנגד מזמינה ___________, בתביעות כנגד המזמינה ע״פ כל דין בכל הקשור בעניינים נשוא העבודות שנמסרו לטיפולו של מבצע השירותים.

ט.         מבצע השירותים וכל היועצים מטעמו יחתמו על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים המצורפת כנספח ג' לחוזה זה.

 

13.       העדר יחסי עובד מעביד:

א.         למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין המזמינה לבין המתכנן ו/או כל מי מטעמו.

ב.         כמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין המזמינה ועובדי המתכנן או כל מי מטעמו של המתכנן. אף אם ייווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם ישהו עובדי המתכנן במזמינה, יישארו העובדים בגדר עובדי המתכנן בלבד.

ג.          למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם המתכנן כדי להפחית ו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות המתכנן ואחריותו כלפי המזמינה לביצוע תפקידיו ע״פ ההסכם.

ד.         הצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה למזמינה לפקח, להדריך או להנחות את המתכנן או ל אחד אחר מהמועסקים על ידו או הבאים מטעמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור יחסי עובד מעביד עם המתכנן או עם העובדים המועסקים על ידו או כל מי מטעמו. המזמינה לא נושאת בכל אחריות בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה המקצועית הראויה של המתכנן.

 

14.       איסור הסבת חובות וזכויות:

א.         המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המנהל בכתב ומראש.

ב.         העביר המתכנן את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מקצתן, או מסר את ביצוע השירותים לאחר, כולם או מקצתם, יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו ההתחייבות כאמור.

 

15.       אחריות לנזקים:

א.         המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למזמינה או לעובדיה כתוצאה מן ו/או עקב השירותים, אם אלה בוצעו תוך כדי רשלנות ו/או עילה אזרחית אחרת, והוא מתחייב לפצות את המזמינה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

ב.         המתכנן אחראי כלפי צד שלישי, לרבות עובדיו ו/או יועצים שיועסקו על ידו ו/או כל מי מטעמו, בגין כל נזק שייגרם למי מהם כתוצאה מן ו/או עקב השירותים.

ג.          המתכנן מתחייב לסלק כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה נגד המזמינה בגין כל נזק שנגרם לגוף או לרכוש כתוצאה מביצוע השירותים. לא סילק המתכנן,

תוך שבוע ימים, מתאריך קבלת הודעת המנהל או קבלת התביעה ו/או הדרישה שהוגשה נגד המזמינה בגין נזקים המתוארים לעיל, לידו (לפי המוקדם), תהיה רשאית המזמינה להתגונן ו/או להתפשר כראות עיניה והדבר יחייב את המתכנן. המתכנן ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה או הפסד שנגרמו לה, לרבות שכ״ט עו״ד וסכום הפשרה (ככל שתהיה) ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד המזמינה בגין שימושה בזכות זו. בנוסף רשאית המזמינה לחייב את חשבון המתכנן בגין האמור ולקזז כספים המגיעים לו ממנה.

 

16.       ביטוח:

א. מבלי לגרוע מאחריות המתכנן עפ״י הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח שיחולו על המתכנן יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ״ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו כנספח ב'.

ב. עריכת ביטוח השירותים כאמור בסעיף זה, לא תגרע ולא תשחרר את מבצע שירותים מאחריותו ו/או חובתו לפי סעיף 16 לעיל.

 

17.       קיזוז:

כל סכום שהמתכנן יהיה חייב למזמינה ולא ישולם על ידו במועד עפ״י הסכם זה ו/או הסכמים אחרים ו/או עפ״י כל דין, תהא המזמינה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה לשלם למתכנן על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם כי למתכנן אסור לבצע קיזוז מול המזמינה בשום דרך.

 

18.       זכויות יוצרים:

א.         כל תפוקת העבודה, יצירה / יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן ו/או עקב השירותים יהיו בבעלותה הבלעדית של המזמינה והיא תהיה רשאית לנהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר ועניין לרבות לפרסמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית למזמינה. מתכנן או אחר בשמו או במקומו, לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים.

ב.         העברת השירותים והזכויות האמורות בסעיף קטן (א) לעיל לאחר, אינה טעונה הסכמת מתכנן.

 

19.       הפסקת שירותיו של המתכנן ללא אשמת המתכנן:

א.         על אף האמור בסעיף 8 א' לעיל, המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

בהתראה מראש של 21 ימים לבטל הסכם זה בכל עת ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים עפ״י הסכם זה ע״י מתן הודעה בכתב למתכנן. בכל מקרה בו תשתמש המזמינה בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה שתשלח המזמינה.

ב.         למתכנן לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל שימוש שעשתה המזמינה בזכותה לפי סעיף זה.

 

20.       ביטול ההסכם בשל אי-קיום התחייבויות המתכנן:

א.         לא ביצע המתכנן אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ״י הסכם זה, תהיה המזמינה רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד משלוח הודעה בכתב.

ב.         למתכנן לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל שימוש שעשתה המזמינה בזכותה לפי סעיף זה.

ג.          מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית.

ג.1. הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המתכנן, או חלק מהם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 14 יום ממועד ביצועם.

ג.2. ניתן נגד המתכנן ו/או עסקיו ו/או חלק מהם צו כינוס נכסים,

ו/או צו הקפאת הליכים, ו/או צו פירוק או הוגשה נגד המתכנן התראת פשיטת רגל או שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או תכנונית.

ג.4. המתכנן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר ללא הסכמת המזמינה.

ג.5. המתכנן סטה מההנחיות שניתנו לו.

ג.6. המתכנן סטה מהתקציב או מלוח הזמנים מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמינה.

ג.7. המתכנן התרשל בביצוע העבודה ו/או הסתלק מביצוע החוזה, או לא יקיים הוראה מהוראותיו ותנאיו.

ג.8. המתכנן הפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.

ג.9. כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהמתכנן ו/או מי ממנהליו ביצעה עבירה שיש עמן קלון

 

21.       תוצאות ביטול ההסכם:

מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה:

א.         בכל מקרה של ביטול ההסכם, בין לפי סעיף 19 ובין לפי סעיף 20, מתחייב המתכנן למסור למנהל, ללא כל תנאי, ובמועד שיקבע המנהל, כל חומר שהוכן על ידו במסגרת ההתקשרות עפ״י חוזה זה והמזמינה תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ״ל לפי ראות עיניה בלבד וכן למסרו לגורם שלישי כלשהו.

ב.         ביטול ההסכם אינו משחרר את המתכנן מהתחייבויותיו על פי החוזה לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצע עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

ג.          בכל מקרה בו בוטל ההסכם או הופסקה העבודה, בין לפי סעיף 17 ובין לפי סעיף 20,

רשאי המנהל להמשיך בעבודה או כל חלק ממנה בעצמו או למסור את המשך ביצוע העבודה או כל חלק ממנה לכל גורם אחר ולהשתמש לצורך כך בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות שהוכנו ע״י המתכנן.

ד.         בוטל ההסכם לפי סעיף 73 לעיל, כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות שנגרמו למזמינה כתוצאה מכך, יחולו על המתכנן והמזמינה תהיה רשאית לנכות כספים אלו מהכספים המגיעים ממנה למתכנן בגין חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד למזמינה כנגד המתכנן בגין הפרת התחייבויותיו.

ה.         בוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל, בין לפי סעיף 17 ובין לפי סעיף 20, תשלם המזמינה למתכנן את התשלומים בגין ביצוע השירותים עד ליום ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע״י המנהל. פרט לתשלום על פי סעיף זה, לא יהא המתכנן זכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמינה בקשר להסכם זה ומתכנן לא תהיינה כל טענות, דרישות, תביעות או מענות מכל סוג שהוא כלפי המזמינה בשל שימוש בזכותה הנ״ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור בסעיף זה.

 

22.       תשלומים סוציאליים:

לאור האמור בסעיף 13 להסכם זה, אין המתכנן או מי מטעמו או מי המועסק על ידו, רוכשים זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על המתכנן וישולמו על ידו בהתאם.

 

23.       אחריות מקצועית:

הסכמתה ו/או אישורה של המזמינה לשירותים של המתכנן, אינם משחררים את המתכנן מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.

 

24.       אספקת אמצעי עזר:

מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי המתכנן ועל חשבונו בלבד.

 

25.       מסירת פרטים, תכניות ומסמכים:

(א)        תוך כדי מהלך ביצוע השירותים, חייב המתכנן למסור, לפי דרישת המנהל פירוט נוסף ו/או השלמות לעבודה ולמסמכים שהוכנו על ידיו והכל בתוך זמן שייקבע על ידי המנהל.

(ב)        עם גמר העבודה או שבמקרה שהחוזה הובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל, מידי לאחר דרישת המנהל וללא כל תנאי, כל חומר שהוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או כל חומר שנמצא ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, הקשור לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות כל המפות הדוחות, האישורים, התוכניות והמסמכים, מכל סוג שהוא, הנמצאים ברשותו ו/או ברשות כל מי מטעמו כאשר כל המסמכים מעודכנים ומראים את ביצוע העבודות למעשה, בליווי כל המסמכים, בתדפיס שתצורתו תקבע ע״י המנהל ועל גבי מדיה מגנטית בתוכנה ובתצורה שייקבעו ע״י המנהל.

במידה שידרוש זאת המנהל, סוג הדיסקט והמפרט הטכני של מבנה המידע יתואמו מראש עם מנהל תחום GIS כפי שייקבע ע״י המנהל. כל ההוצאות הכרוכות בהעברת המיפוי על גבי דיסקט יחולו על מבצע השירותים בלבד והמזמינה לא תישא בכל הוצאה הכרוכה בכך.

"מיפוי" - לצורך סעיף זה; לרבות מפות, טבלאות ושטחים, מדידות מפורטות ומקיפות, כתבי כמויות וכיו״ב.

(ג)        המזמינה תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ״ל לפי ראות עיניה בלבד וכן למסרו לגורם שלישי כלשהו מבלי צורך באישור או הסכמה כלשהי מצד המתכנן.

 

26.       מדיה מגנטית

עם גמר ביצוע עבודת השירותים ולפני סילוק 10% האחרונים מהתמורה המגיעה למבצע השירותים על פי חוזה זה ו/או בכל שלב שהוא משלבי עבודת השירותים, בהתאם לצורך על פי דרישת המנהל, יכין וימסור מבצע השירותים למנהל, בנוסף על החומר האמור בסעיף 26(ב׳) לעיל, מיפוי שנערך על ידו במסגרת ולצורך עבודת השירותים על גבי מדיה מגנטית תקינה וניתנת לשימוש, המתאימה למערכת המחשוב של המזמינה (להלן: ״הדיסקט״) וכן תדפיס בדבר תכולת הדיסקט והצהרה כי תוכן התדפיס זהה לתוכן הדיסקט עפ״י הנוסח המצ״ב כנספח ״ד״.

 

27.       הפרות ותרופות:

א. מבלי לגרוע בזכותה של המזמינה לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי הוראות סעיפים 5,4, 6(ד), 6(ה), 7, 9, 10(ד), 11(ד), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22(א), 23, 24, 25, 26, 27 הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את המזמינה (מבלי לגרוע בזכותה של המזמינה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ״י החוזה ו/או עפ״י כל דין) לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב למתכנן 7 ימים מראש וכן תזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם בסך של 5% מהיקף התמורה לא כולל מע״מ בגין כל הפרה והפרה, והמזמינה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ״ל מכל סכום שיגיע למתכנן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהמתכנן בכל דרך אחרת.

תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את מתכנן מהתחייבויותיו לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.

 

28.       ויתור:

שום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד המזמינה למתכנן, לא יחשבו כויתור מצד המזמינה על זכויותיה.

 

29.       כתובות:

כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם כברישא להסכם. כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל לרבות המצאת כתבי בית דין , תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.

 

30.       סמכות שיפוט ייחודית:

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למחלוקות הנובעות מכוח הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו מסורה לבתי המשפט המוסמכים ב___________ ולהם בלבד.

 

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

המזמינה                                                            המתכנן

 

 

אזהרה: כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי לפני חתימה על כל הסכם.

 

.