שטר חוב / ביטחון עם ערבים

שטר חוב / ביטחון עם ערבים

 

שנחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________

אני הח"מ, __________, נושא/ת ת.ז. מספר __________, מרח' __________, מתחייב/ת לשלם כנגד שטר זה ביום _____, ל- __________, נושא/ת ת.ז. מספר __________, סך של _________ ש"ח, מכח הסכם מיום _____. 

 

_______________

          חתימה

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני __________, נושא ת.ז. מספר__________, וחתם/מה על שטר זה בפני.

_______________

         חתימה

 

אנו הח"מ,

1. __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________.

2. __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________.

ערבים בערבות אוואל לתשלום שטר זה על ידי עושה השטר.

_______________    _______________

        חתימה             חתימה

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיעו בפני הערבים, __________, נושא ת.ז. מספר __________, ו-__________, נושא ת.ז. מספר __________, וחתמו על שטר זה בפני.

_______________

         חתימה

 

 

אזהרה: כל המסמכים באתר מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, ולא לשימוש, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי לפני חתימה על כל הסכם.

 

.