הסכם מתנה

 

מהי מתנה? מהו חוזה מתנה?

מתנה היא חוזה. חוזי מתנה נעשים בדרך כלל בהקשרים חברתיים ומשפחתיים ובמערכת אישית בלתי מנוכרת, ואין בכך כדי לפגוע בהיותם התחייבויות בנות תוקף משפטי.

על מתנה חל חוק המתנה, תשכ"ח-1968, ובעניינים שבהם חוק המתנה אינו דן במישרין, יחולו דיני החוזים הכלליים.

 

התחייבות לתת מתנה

גם התחייבות לתת מתנה היא חוזה. אף היא נשלטת על-ידי חוק המתנה ועל-ידי דיני החוזים מעבר להוראותיו הספציפיות של חוק המתנה.

 

מתנה חייבת להיות בכתב

סעיף 5(א) לחוק המתנה קובע כי התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. זהו הסדר ביטחון העשוי ללמד על כוונה ליצירת יחס משפטי. קיומו של כתב מהווה ראיה לכאורה לכך שהצדדים התכוונו לקשר משפטי מחייב.

 

ביטול התחייבות לתת מתנה

חוק המתנה קובע כי הנותן רשאי לחזור בו מן ההתחייבות כל עוד המקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות (סעיף 5(ב) ). 

התחייבות לתת מתנה לעולם איננה עסקית ולעולם היא הדירה, בין שניתנת היא לבן משפחה ובין שניתנת היא לזר. הדירותה של ההתחייבות אינה נוטלת ממנה את תוקפה המחייב כל עוד לא חזר בו המתחייב ממנה, כדין. 

אין בהיותה התחייבות לא עסקית כלפי בן משפחה, כדי לשנות לעניין תוקפה כל עוד לא בוטלה כדין, ואין באלה כדי להשליך על דרך ביטולה, שהיא הדרך המותווית על-ידי דיני החוזים.

 

כיצד ניתן לבטל מתנה?

חוק המתנה לא קבע את הדרך שינקוט המתחייב כדי לחזור בו מהתחייבותו. החזרה מן ההתחייבות היא פעולה משפטית חד-צדדית. היא איננה דורשת הסכמת הצד האחר, אולם חל עליה העיקרון הידוע שלפיו משתכללת פעולה כזו רק אם היא נקלטת על-ידי הצד הנוגע בדבר. 

בידי הנותן הכוח לבטל נתינתו. עליו להשתמש בכוח זה בתום-לב ובדרך מקובלת, שהיא, למצער, יידוע מקבל ההתחייבות בדבר ביטולה.

 

לצפייה בדוגמאות הסכמים בחינם:

.