המחאת זכות

מהי המחאת זכות ?

 

המחאת זכות היא הוראת תשלום, שבה מי זכאי לקבל תשלום (הנושה-ממחה) מורה לחייב לשלם את החוב לצד שלישי (הנמחה).

 

להמחאת זכות שני יסודות מרכזיים: היסוד החוזי והיסוד הקנייני. 

 

היסוד החוזי של המחאת הזכות מתמקד בחילוף נושים, במסגרתו הממחה, שהינו הנושה המקורי של החייב, מוחלף בנמחה, אשר הופך להיות נושהו של החייב מכאן ואילך לכל דבר ועניין. 

 

היסוד הקנייני של המחאת הזכות בא לידי ביטוי בהעברת בעלות בזכות חוזית של הממחה כלפי החייב לנמחה במהלך חילוף הנושים.

 

 לשני יסודות אלו תוצאה כפולה: מחד, הנמחה יכול בעקבות זאת לתבוע מן החייב את קיום הזכות באופן עצמאי ובלתי תלוי בממחה; ומאידך, הממחה יוצא מן התמונה ואין ביכולתו עוד להפטיר את החייב או להגיע עימו להסדרים שונים בקשר לזכות. 

 

מעבר לכך, יש לעמוד על מאפייניו של הסכם ההמחאה בין הממחה לבין הנמחה. הסכם זה אינו מותנה בהסכמת החייב ואינו טעון העברת מסמך כלשהו לנמחה. זאת ועוד, העברת הבעלות בזכות החוזית מן הממחה לנמחה מתבצעת על פי כוונת הצדדים להסכם ההמחאה, ואין הכרח ליתן לחייב הודעה על כך על מנת לשכלל את העברת הזכות האמורה.

 

סיווגה של הוראת תשלום כהמחאת זכות ייקבע על פי פרשנות הסכם ההמחאה, בהתחשב בנוסח הוראת התשלום ובנסיבות עריכתה. ככלל, נקבע כי כאשר מנוסחה של הוראת התשלום עולה כי היא בלתי חוזרת, ניתן ללמוד מכך על כוונה להמחות ועל קיומה של המחאה לטובת הנמחה.

 

מאפיין נוסף שצויין בפסיקה כמבחין בין הוראת תשלום גרידא לבין המחאת זכות הינו היסוד ההסכמי בין הממחה לנמחה אשר בבסיס ההמחאה. היסוד ההסכמי בא לידי ביטוי בכך שהוראת התשלום נערכה בתיאום עם הנמחה והובאה לידיעתו, דבר המחזק את הסברה כי זו מגלמת המחאת זכות. לעומת זאת, כאשר הוראת התשלום נערכה שלא בידיעת הנמחה וללא תיאום מוקדם עימו, נראה בתשלום על ידי החייב לנמחה כביצוע על ידי אחר בלבד לפי סעיף 40 לחוק החוזים.

 

כיצד נוצרת המחאת זכות?

 

 חוק המחאת חיובים אינו מתנה את תוקפו של הסכם ההמחאה במילוי דרישות פורמליות למיניהן. 

 

כמו כן, על הסכם ההמחאה חל גם חוק החוזים, ובהתאם לסעיף 23 לחוק זה, הסכם ההמחאה אף יכול להיעשות בעל פה, בכתב, או בצורה אחרת.

 

 יתרה מכך, אין צורך כי יצויין במפורש בהסכם ההמחאה כי הוא עוסק בהמחאה, אלא די שתעלה ממנו כוונה ברורה להעברת זכותו של הממחה לנמחה.

 

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי ניתן לראות בהוראת תשלום בלתי חוזרת עליה חתום הממחה ובשליחת העתק ממנה לנמחה כהוכחה מספקת לקיומו של הסכם המחאה בין השניים.

 

מה הזכות המועברת בהמחאת זכות?

 

הזכות המועברת במסגרת הסכם המחאת זכות עשויה להיות, בין היתר, זכות לפירעון חוב. זאת, כאשר קיימים שני חובות: האחד, חובו של החייב כלפי הממחה; והשני, חובו של הממחה כלפי הנמחה. 

 

הממחה עשוי להמחות את זכותו לפירעון החוב הראשון לנמחה, אשר יבוא במקומו של הממחה ויהפך לנושהו של החייב, וכך ייפרעו שני החובות.

 

המחאת זכות לדוגמה:

 

.