כתב ערבות

מהי הערבות?

 

ערבות היא התחייבות של אדם (הערב) לקיים חיוב של אדם אחר (החייב) כלפי אדם שלישי (הנושה).

 

הערבות יכולה להיות לחוב תקף בלבד.

 

הערבות יכולה להיות לכל החוב או לחלק ממנו, לחוב קיים או לחוב עתידי, לחוב חד פעמי או חוב שמתחדש, לחוב בסכום ספציפי-קצוב או אחר.

 

 

יצירת הערבות

 

הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבות של הערב שעליה הוא מודיע לנושה.

 

 

על מה חלה הערבות?

 

 הערב לא יהיה חייב יותר מחיובו של החייב ולא חמור ממנו.

 ‏

הערב חב גם בריבית, בהוצאות ובנזק שנתחייב בהם החייב בשל החיוב הנערב, ודינם של כל אלה כדין החיוב הנערב; והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הערבות.

 

אם היקף הערבות מוגבל, אין הערב חב אלא בתחום ערבותו.

 

הוקטן החיוב הנערב, על פי הסכם בין החייב לבין הנושה או על פי ויתור של הנושה, מופטר הערב במידה שהופטר החייב.

 

הוגדל החיוב הנערב, על פי הסכם בין החייב לבין הנושה, אין הדבר משנה בחיובו של הערב.

 

הסכם ערבות לדוגמה:

 

.