הסכם מייסדים

 

הסכם מייסדים הוא חוזה שמתבצע בין כל המייסדים השותפים של חברה. הסכם המייסדים קובע את הבעלות, הזכויות, האחריות, יישוב סכסוכים ותנאים נוספים שיבוצעו בין המייסדים לחברה.

במאמר זה יפורטו חלק מתנאי המפתח של הסכם המייסדים.

 

1.       בעלות על הון

אחד התנאים החשובים ביותר של הסכם המייסדים הוא קביעת שיעור הבעלות על ההון של כל אחד מהמייסדים השותפים של החברה. התחשבות במספר גורמים כמו ההשקעה הכספית, הניסיון, הקניין הרוחני הקיים, הידע והקשרים בתעשייה. כמו כן, הבעלות על ההון רלוונטית לבירור זכויות ההצבעה שהמייסד השותף עשוי לממש.

 

2.       הבשלה

אחד השיקולים החשובים שיש לשים לב אליהם בעת עריכת הסכם המייסדים הוא מתן מנגנון להתמודדות עם מצב בו מי מהמייסדים השותפים עוזב או מודח מהחברה. לצורך כך ישולבו בהסכם המייסדים מבנה הבשלה המפרט את אופן נטילת המניות על ידי המייסדים.

הבשלה של המניות עשויה להיעשות באופן הבא:

 

(1) הבשלה

מבוססת זמן תחת הבשלה מבוססת זמן, המניות שבבעלות המייסד יובשלו באופן יחסי לזמן ששהה המייסד בחברה. במקרה בו יחליט המייסד לפרוש מהחברה לפני תום כהונתו, יוחזרו שאר המניות של מייסד כאמור לחברה. בהסכם המייסדים יצוין פרק זמן שבו הבשלת המניות תתחיל, למשל, 6 (שישה) חודשים או שנה (אחת) ("תקופת צוק"). בעיה פוטנציאלית אחת בשיטת ההבשלה מבוססת הזמן היא ביצועים אלה. של המייסד לא נלקח בחשבון.

 

(2) הבשלה אבני דרך

הבשלת מניות בהבשלה אבני דרך מתבצעת כאשר אבני הדרך הקבועות בהסכם המייסדים מושגות על ידי החברה. סוג זה של הבשלה מתגמל את ביצועי העסק בכללותו. במקרה, המייסד עוזב את החברה לפני השגת אבני הדרך, המניות המיועדות למייסד כאמור אינן מובנות לו.

 

3. תיחום התפקידים והאחריות

הסכם המייסדים צריך לתחום בבירור את התפקידים והאחריות של כל אחד מהמייסדים השותפים של החברה. ניתן לחלק את התפקידים והאחריות של המייסדים המשותפים כמו תפעול, שיווק, אדמיניסטרציה וכספים.

 

4.       הגבלה על העברת מניות

היבט חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון בהסכם המייסדים הוא הזכויות וההגבלות של המייסדים להעביר את מניותיהם בחברה. בהסכם המייסדים ניתן לקבוע סעיף נעילה הקובע את מספר השנים שלפני פקיעתן אינו רשאי המייסד השותף להעביר את המניות שבבעלותו בחברה. הסכם המייסדים יקבע מנגנון לטיפול במצב בו המייסד השותף רוצה לצאת מהחברה לפני תום תקופת הנעילה. ראוי לברר את שיטת הערכת המניות ואת הזכויות נגד דילול הצמודות למניות.

אחת הדרכים להבטיח שההון העצמי של החברה לא יועבר לגורמים חיצוניים היא באמצעות מתן זכות סירוב ראשונה לבעלי המניות. זכות הסירוב תחייב את המייסדים להעביר את מניותיהם לגורמים חיצוניים רק לאחר סירובם להיקלט על ידי שאר בעלי המניות בחברה.

 

5.       הקצאת קניין רוחני

בפרקטיקה העסקית הכללית, הרעיונות, ההמצאות וקניין רוחני אחר שפותח על ידי אדם נשארים רכושו של אותו אדם. בעת עריכת הסכם המייסדים יש להקפיד שזכויות הקניין הרוחני של המייסדים השותפים יוקצו לחברה ולא יישארו בבעלותו של אדם פרטי. אין זה נדיר שחברות משיגות סימני מסחר, פטנטים ושמות מתחם על שם אחד או יותר מהמייסדים השותפים בתחילה אשר בהמשך עשויים להיות מועברים על שם החברה. הערכת השווי של החברה מושפעת מהקניין הרוחני שבבעלותה. כמו כן, הסכם המייסדים יכיל סעיף הקובע כי הקניין הרוחני שפותחו על ידי המייסדים השותפים במהלך התקשרותם עם החברה יהיה תמיד בבעלות החברה. במגזרי טכנולוגיה עילית מתמחים, המייסד יכול לשקול לחלוק את הקניין הרוחני במשותף עם החברה. עם זאת, זה צריך להיות מחושב היטב ולתעד כראוי.

 

6.       תוספות ערך של המייסדים

המייסדים רשאים לבצע תוספות ערך בדמות הכנסת זכויות קניין רוחני, ידע טכני, זכויות שיווק או תוספות ערך דומות בחברה. חשוב שתהיה הבנה ברורה בין המייסדים באשר לאופי של תוספות ערך כאלה, הערך הכספי של תוספות ערך כאלה, פרקי זמן שבהם תוספות ערך כאלה יבוצעו והפיצוי שישולם ל- מייסדים שותפים להבאת תוספות ערך כאלה. לעיתים, למייסדים השותפים מונפקים מניות כנגד תוספות הערך שנעשו על ידם. הסכם המייסדים צריך לקבוע בבירור את מספר המניות שיונפקו, אחוז החזקת המניות ואת אופן הערכת המניות של מניות אלו, כך שלא תהיה אי בהירות הנוגעת לכך.

 

7.       אי תחרות

ממייסדי החברה צפויים לשמור על סודיות קפדנית על הפעילות העסקית של החברה ויימנעו מעיסוק בכל עסק המתנגש עם עסקי החברה. צריך להיות הסכם ברור בין המייסדים השותפים האוסר עליהם לעסוק בפעילויות המנוגדות למטרות החברה במהלך ההתאגדות שלהם ולתקופה של מספר שנים מסויים לאחר סיום הסכם המייסדים.

 

8.       סודיות

למייסדים מעצם עצם הקשר שלהם לחברה יש ידע על מידע סודי רב על החברה שחלקו עשוי להוות סודות מסחריים. מייסדים צריכים להיות מוגבלים חוזית לחשוף כל מידע סודי שהושג על ידי מייסד שותף כזה במהלך התקשרותו עם החברה, שכן הדבר עלול לגרום נזק בלתי הפיך לעסקים של החברה.

 

9.       תעסוקה

בדרך כלל, המייסדים השותפים נדרשים לעבוד בעבודה שלמה בחברה. חייבת להיות הבנה ברורה בין המייסדים המשותפים לגבי תנאי העסקתם, ייעודם, התגמול וההטבות שישולמו לכל אחד מהם. הסכם המייסדים עשוי להכיל הבנה כללית בין המייסדים המתייחסים לאותו חוזה עבודה נפרד המספק את תנאי העסקתם המפורטים של המייסדים, לרבות ההטבות שיינתנו לכל אחד מהמייסדים. חוזה העבודה של המייסד השותף יכיל סעיף אי תחרות האוסר על המייסד השותף לשדל לקוחות או עובדי החברה לגורמים אחרים לאחר עזיבתו את החברה.

 

10.     מימון עתידי

הסכם המייסדים צריך להכיל בבירור את ההוראות המפורטות לתרומת מימון נוסף על ידי המייסדים השותפים לצמיחת החברה, כלומר, האם המימון הנוסף יתרום על ידי המייסדים כהון עצמי או כחוב, השיטה של הערכת שווי ההון במקרה שהמימון הוא באמצעות הון עצמי ושיעור הריבית שתשלם החברה במקרה שהמימון הוא מימון חוב.

 

11.     קבלת החלטות

בתפקוד השוטף של העסק, החברה עשויה להידרש לקבל החלטות מורכבות. הסכם המייסדים יציין בבירור את אופן הפעלתן של ההחלטות הפשוטות והמהותיות. כמו כן, ייקבע מבנה הדירקטוריון של החברה. קבלת ההחלטות השוטפת מוקצה למנכ"ל הממונה על ידי דירקטוריון החברה. כמו כן, הסכם המייסדים נדרש לקבוע את ההליך שאותו תנקוט על ידי החברה במקרה של מבוי סתום בקבלת ההחלטות.

 

12.     סיום ויישוב סכסוכים

הסכם המייסדים יקבע את זכויות החברה וכן המייסדים השותפים לסיים את הסכם המייסדים. ניתן לסיים את הסכם המייסדים עם התרחשות של אירוע מסוים, כלומר, מסיבה או ללא סיבה כלשהי על ידי צד או בהסכמה הדדית של הצדדים. כמו כן, הסכם המייסדים יספק מנגנון ברור ליישוב מחלוקות בין החברה לבין המייסדים המשותפים ביחס לכל עניין האמור בהסכם, קרי גישור, גישור ובוררות. הצדדים יסכימו על הדין החל על הסכם המייסדים ועל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט אליהם ניתן להפנות את המחלוקות על פי הסכם המייסדים.

 

לצפייה בדוגמאות הסכמי מייסדים:

.