הסכם אדריכלות

מהו הסכם אדריכלות?

הסכם אדריכלות הוא סוג של חוזה קבלנות הנכרת בין מזמין עבודה (בעל נכס מקרקעין או קבלן) לבין אדריכל או ארכיטקט.

 

שכר העבודה של האדריכל ותנאי התשלום

השכר הממוצע של אדריכלים תלוי בניסיון, כשרון וביקוש לשירותים של האדריכל. השכר יכול להיקבע כסכום קבוע לשלבי עבודה או כמחיר ל-מ"ר. יש מקרים שבהם שכר האדריכל נקבע כסכום כולל לכל העבודה (פאושלי) ומקרים שבהם השכר נקבע על בסיס שעתי.

ללא תלות בשיטת התשלום לאדריכל, בדרך כלל התשלום יבוצע במספר שלבים או אבני דרך התלויים בהשלמה של שלבים בעבודתו של האדריכל.

 

סוגי שירותים בהסכמי אדריכלות

כמו בנושא התשלום, גם בנושא תכולת השירותים ההסכם תלוי בסיכום של הצדדים והצרכים של המזמין. ככלל ניתן לומר שהסכם אדריכלות כולל שלושה שלבים עיקריים: תכנון – הכנת התכניות, כתב הכמויות, הבקשה להיתר בניה, תכניות עבודה, תכניות המעדה, תכנית חשמל, תכנית אינסטלציה, תכנית תאורה וכיו"ב; רישוי – הטיפול בקבלת היתר בניה; פיקוח עליון על הקבלן המבצע בשלב הבניה. במקרים רבים האדריכל יהיה אחראי בנוסף לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר בסיום העבודה.

 

אחריות אדריכל לעיכובים ולליקויים בבניה

בפסיקת בתי המשפט דעות שונות לגבי אחריותם של אדריכלים לעיכובים בביצוע ולליקויי בניה.

כך לדוגמה, בענין אחד נקבע כי אדריכל אינו אחראים לליקויים שהתגלו בבניה. תא (חי') 20256/02  לנדה דורי נ' גב ים לקרקעות בע"מ:

"העבודה אשר התחייב טולדנו לבצע על פי הסכם אדריכלות, מכונה בהסכם האדריכלות "העבודה ההנדסית", והגדרת תכולתה, בנספח ב' להסכם, הינה כדלהלן: "תכנון אדריכלי, פיקוח עליון ותיאום יועצים ומתכננים בעת תכנון הפרויקט". הפיקוח העליון הנדרש, נמצא בסעיף 4 לנספח ב' ולא מצאתי כי יש בו כדי להטיל על טולדנו אחריות לליקויים בבנייה, כפי שנמצאו במקרה דנן."

לעומת זאת במקרה אחר הוטלה על אדריכלית אחריות לעיכובים וליקויים בבניה. תק (הרצ') 4639-02-09‏ ‏ עליזה אלחנתי נ' איריס פולדיאן:

"בהסכם האדריכלות נקבע כי תפקידה של הנתבעת בשלב הרביעי – ליווי ופיקוח. אין מחלוקת על כי העבודות לא הסתיימו כפי שתוכנן לא במועדם ולא בביצועם. לאדריכלית כמלווה ומפקחת יש אחריות גם לגבי הביצוע במיוחד שהייתה זו היא שיצרה את הקשר עם הקבלן המבצע.".

 

לצפיה בהסכמי אדריכלות לדוגמה:

.