הסכמי עבודה

 

מהו הסכם עבודה?

הסכם עבודה הוא מסמך משפטי בין מעסיק לעובד המסדיר את תנאי ההעסקה של העובד אצל המעביד. הסכם עבודה חייב להיעשות בכתב, בין אם כהסכם הדדי ובין אם כהודעה של המעסיק לעובד על תנאי העסקתו. כל הסכם העבודה כפוף להוראות מחייבות הקבועות בחוק לטובת העובד שלא ניתן לגרוע מהן.

 

הצדדים להסכם עבודה: עובד או קבלן עצמאי

אחת השאלות החשובות בתחום דיני העבודה היא נוצרו יחסי עבודה בין הצדדים להסכם או להזמנת העבודה. בדרך כלל ניתן ללמוד אם נוצרו יחסי עבודה לפי נוסחו של ההסכם. אולם, לעיתים מנוסח הסכם עבודה על ידי המעסיק כהסכם למתן שירותים או הסכם להעסקת קבלן עצמאי, למרות שבמציאות הדברים מדובר ביחסי עבודה הכפופים להוראות החוק המחייבות החלות ביחסים של עובד למעביד.

השאלה אם מדובר ב"עובד", או ב"קבלן עצמאי", תוכרע בעזרת מבחנים שונים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט. ככלל, בתי המשפט יבחנו את לאור מכלול נסיבות המקרה, לרבות: צורת התשלום עבור העבודה, מידת הפיקוח או יכולת הפיקוח של המעביד על עבודת העובד/קבלן, האופי האישי של ההתקשרות, מידת האמון המיוחדת, האם העובד/קבלן משתמש בכלים השייכים למעביד לביצוע העבודה, האם העובד/קבלן מעניק שירותים דומים במקביל ללקוחות אחרים, ועוד.

במרבית המקרים, נעשה בפסיקה שימוש ב"מבחן המעורב", שבמרכזו עומד "מבחן ההשתלבות". במבחן זה מושם דגש על סממנים כגון: פיקוח, תלות כלכלית משפטית וחובת השירות האישי, כלומר: ביצוע העבודה בפועל בידי העובד, בשונה מהתחייבות לביצוע העבודה אשר יכול שתבוצע בידי אדם אחר מטעמו של הקבלן העצמאי. מבחן ההשתלבות מכיר כעקרון באדם כעובד, כאשר הוא מועסק בביצוע מטלות המהוות חלק אינטגרלי של הפעילות הרגילה של העסק ועבודתו נעשית כחלק בלתי נפרד מהעסק.

במקרים אלה, ייתכן שגם המעסיק בפועל יוכר כמעסיקם של העובדים ויראו הן במעסיק בפועל והן בקבלן כח האדם, כמי שעליהם מוטלת החובה להעניק לעובדים את זכויותיהם.

 

דוגמאות הסכמי עבודה:

 

.