הסכמי קבלנות

חוזה קבלנות

הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר, שבו איש המקצוע (הקבלן) איננו עובד של הלקוח (המזמין). חוק חוזה קבלנות חל על חוזי מלאכה ושירותים רבים ומגוונים, כגון הסכם בניה, הסכם לתיקון רכב, הסכמי שיפוץ, הסכמי עיצוב פנים, הסכמי אדריכלות ועוד.

 

סוגי הסכמי קבלנות

ניתן לחלק הסכמי קבלנות לשלושה סוגים עיקריים : הסכם שבו נקבע מראש מחיר כולל וסופי שישולם לקבלן עבור כל העבודות עד השלמתן ("הסכם פאושלי"); הסכם שבו התשלום לקבלן מחושב לפי כמויות החומרים והעבודה ("הסכם למדידה"); והסכם שבו מתחייב הקבלן להעמיד למזמין כמות של כלים ועובדים לפרק זמן מוסכם ("הסכם לפי זמן עבודה").

למד עוד: חשיבות הסיווג של הסכמי קבלנות

 

הסכמי קבלנות – קטגוריות ראשיות:

‌⇓